Kommuneplan forsiden

7.9.O1 Vissegård

Mål

Vissegård rummer i dag en institution for unge.
Målet er at sikre Vissegård som et støttepunkt for naturformidlingen for sydøstområdet.

Arkitektur - Byrum og landskab

Nye bygninger skal harmonere med den eksisterende bygning.

Nuværende træbeplantning inden for området og allétræerne langs tilkørselsvejen bør bevares.

24-02-2014
Anvendelse
Kulturelle formål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 10
Etager: Max. 1,5
Højde: Max. 8,5 m
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå som en integreret del af det Skovrejsningsområdet syd for.
Markant beplantning skal bevares.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone