Kommuneplan forsiden

1.2.B1 Gølvej m.fl.

Mål

Det er et mål at fastholde områdets karakter af boligområde samt at styrke dets struktur og grønne kvaliteter, der understreger nærheden til fjorden.


Kig mod Lindholm Fjordpark og fjorden via Krammesvej.
Anvendelse

Hovedanvendelsen i området er boligformål. Der kan også indpasses andre funktioner, såfremt de passer naturligt ind i området, og såfremt den miljømæssige gene for områdets boliger er minimal.

Byggemuligheder

Der er en restrummelighed i områdets sydlige del ud mod fjorden.

Miljø

Området er belastet med støj fra Thistedvej.

Arkitektur - Byrum og landskab

Den nuværende bebyggelsesstruktur med enfamilieshuse placeret tæt på gadelinie skal fastholdes og gerne styrkes.


Trækket med facader tæt på gadelinie ønskes fastholdt.
27-11-2006
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Klinikker (ikke dyreklinikker)
Service
Institutioner
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Erhverv kun i tilknytning til bolig.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8 m
Byggelinie: Max. 5 m fra gadelinie
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3
Beskyttet natur (§3)
Beskyttet dige (§4)
Arkitektur - Byrum og landskab
Ny bebyggelse skal tilpasses områdets struktur i forhold til placering, bygningsvolumen, materialer og detaljeringsgrad.
Ved om- og tilbygning af bevaringsværdige bygninger skal oprindelige materialevalg, overflader og udformning fastholdes/genskabes.
Kig fra vejene til Limfjorden må ikke sløres
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplanen.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone