Kommuneplan forsiden

1.2.R7 Fjordkysten m.m.

Mål

Området er i dag et ubebygget område.

Området er udpeget som et byomdannelsesområde i forbindelse med udviklingen af Stigsborg Havnefront, Etape 3. Det er derfor planen, at der skal bygges by på området i kombination med en strandpark langs fjorden på sigt.

Miljø

Den østlige del af området er støjbelastet fra motorvejen.

Arkitektur - Byrum og landskab

På sigt skal området bebygges i overensstemmelser med de værende principper for udviklingen af Stigsborg Havnefront.

Trafik - Veje og stier

Området er et vigtigt forbindelsesled i forhold til at sikre en sammenhængende rekreativ stiforbindelse langs hele fjordkysten.

10-02-2020
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Bygningshøjde: Max. 5 m
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3 Beskyttet natur: Mose (3§)
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse og anlæg skal udformes med respekt for beliggenheden ved fjorden.
En lokalplan skal fastlægge principper for disponering af forskellige rekreative funktioner.
En del af området skal udformes som offentlig tilgængelig strandpark langs fjorden.
Lyssætning: Særlige hensyn til den samlede oplevelse fra fjorden samt til området som helhed.
Afskærmende beplantning mod motorvejen.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med med Bilag F.
Teknisk forsyning
Betinget tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning
Zoneforhold
Byzone og landzone
En lokalplan skal overføre landzoneareal til byzone