Kommuneplan forsiden

1.2.D4 Slagteri­området

Mål

Det tidligere slagteri-område skal omdannes fra et lukket industriområde til en åben, grøn og attraktiv bydel med blandede bymæssige funktioner, så som attraktive boliger, uddannelse, offentlige formål, liberale erhverv og rekreative formål. Området skal åbnes for den omgivende by og integreres i den samlede Midtby og de rekreative sammenhænge langs Limfjorden.

Mål for omdannelsen af området er: At styrke Nørresundby Midtby, at åbne området visuelt og funktionelt, så borgerne får adgang til området, at sikre en aktiv havnepromenade med offentlig adgang - som sammenbinder den historiske bykerne med de nye byområder vest for jernbanen, at skabe bedre adgang fra den bagvedliggende by til Limfjorden – ikke mindst fra bykernen og at sikre væsentlige kig fra den bagvedliggende by til Limfjorden.

Anvendelse

Området kan anvendes til blandede bymæssige formål som boliger, liberale erhverv, rekreative formål og offentlige formål så som undervisning, institutioner, kulturelle formål og fritidsformål.

Der skal sikres gode opholds- og aktivitetsmuligheder for alle aldersgrupper langs havnepromenaden.

Byggemuligheder

I den nærmere planlægning af området skal de forskellige bygningsskalaer overvejes nøje – og det skal fastlægges nærmere, hvordan bebyggelsen i området kan tage højde for de mange forskellige naboskaber på en god måde.

Mod Vestergade må bebyggelsen højst blive 3 etager høj, mens der mod havnefronten kan arbejdes med bebyggelse i op til 6 etager. Inden for området i øvrigt skal bygningshøjder fastlægges i lokalplanlægningen. Der tillades én enkelt bygning ved Jernbanebroen i 10 etager som en arkitektonisk markering.

Rækkefølge

De på kortets viste veje, pladser og grøn struktur gennem området skal etableres, før områdets bebyggelse kan tages i anvendelse.


Principskitse for rækkefølgeplan.
Miljø

Den videre planlægning skal tage højde for en række forskelligartede miljøforhold inden for området og i områdets umiddelbare omgivelser:

  • Området er belastet af biltrafikken på Vestergade og af støj og rystelser fra jernbanen.
  • 70 meter vest for jernbanen og rammeområdets afgrænsning ligger Pumpestation Søvangen. På grund af gener fra pumpestationen – primært forskellige lugtgener – er der fastlagt en konsekvenszone rundt om pumpestationen på 100 m. Inden for denne zone må der som udgangspunkt ikke etableres miljøfølsomme anvendelser.
  • Umiddelbart øst for området ligger en autolakerervirksomhed, som har en konsekvenszone på 100 m til miljøfølsomme anvendelser. Der er indgået en aftale mellem grundejeren og Aalborg Kommune om afvikling af virksomheden indenfor en periode på 6 år.
  • Der er risiko for jordforurening inden for området, som følge af de tidligere anvendelser.
Arkitektur - Byrum og landskab

I kraft af områdets beliggenhed mellem broerne umiddelbart ved Limfjorden og med attraktive solforhold har det et stort potentiale for at kunne udvikles til et meget attraktivt byområde.

De landskabelige rammer for den ny bebyggelse er det flade fjordlandskab og byen, der rejser sig bagved på kridtbakken og danner en baggrund for områdets bebyggelse.

Slagteri-området er et højt prioriteret byomdannelsesområde. Den nye bebyggelse skal markere mødet mellem Vestergades funkis-bebyggelse i 4½ etage og Nørresundbys karakteristiske købstadsbebyggelse.

Væsentlige kig fra den bagvedliggende by ved Spiesgade og fra Nørresundby Kirke skal sikres.

Bebyggelsen skal mod havnefronten gives et tidssvarende, let og lyst maritimt udtryk i samspil med bebyggelsen i områderne mod øst og omkring Brolandingen. I lokalplanlægningen skal der fastlægges mulighed for en varieret og oplevelsesrig bebyggelse i høj arkitektonisk kvalitet. Boliger i området skal i videst muligt omfang sikres udsyn til Limfjorden. Området skal tilføres grønne arealer og beplantning, som kan være med til at give området en attraktiv karakter. Langs fjorden og banen skal der sikres arealer til rekreative, offentligt tilgængelige anvendelser. I disponeringen af anvendelserne i området skal der sikres mulighed for et godt samspil internt i området og med omgivelserne – med et levende byliv som mål.

I forhold til bevaring er en del af de eksisterende ejendomme, som det fremgår af retningslinje 5.2.3, vurderet til at være bevaringsværdige. Ved om- og tilbygning samt almindelig vedligeholdelse af bevaringsværdige bygninger skal oprindelige overflader, materialer og udformning fastholdes/genskabes.

Der er udarbejdet en facade og skiltevejledning for Aalborg og Nørresundby Midtby. Her kan der hentes inspiration til området.


Væsentlige kig på tværs af Limfjorden mellem Nørresundby Kirke og pakhuset på Aalborg-siden samt fjordkig ved Spiesgade.
Trafik - Veje og stier

Området skal vejbetjenes fra Vestergade, som med en årsdøgntrafik på 13.500 biler allerede er kraftigt belastet.

Vejbetjeningen skal ske fra Vestergade via en ny adgangsvej mellem Slagterivej og Spiesgade. Trafikløsningen skal både tilgodese trafikafviklingen, krydsningsbehovet for bløde trafikanter, trafiksikkerheden langs Vestergade og bevaringen af det tætte bymæssige gaderum.

Slagterivej og Spiesgade bevares som adgangsveje og forbindelser for bløde trafikanter. Der skal sikres en god og trafiksikker forbindelse for bløde trafikanter fra Nørresundby Midtby via Slagterivej til fjorden.

Der lægges særligt vægt på, at den gennemgående havnepromenade bevares og videreudvikles som den overordnede rekreative forbindelse, der rækker fra Limfjordsbroen via Lindholm Strandpark og Lindholm Brygge-området videre ud langs fjorden.

Samtidig skal sikres gode nord-sydgående stiforbindelser indenfor området. Stiforbindelsen langs jernbanen nord for Vestergade til Lindholm Station skal fortsættes syd for Vestergade ned gennem det grønne område langs jernbanen. Der skal sikres mulighed for forbindelse til en evt.. fremtidig cykelbro tilknyttet Jernbanebroen.

23-11-2009
Anvendelse
Boliger (etage)
Hotel/restaurant
Klinikker (ikke dyreklinik)
Kontorer
Service
Trykkerier
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Tekniske anlæg kun til områdets lokale forsyning.
Byggemuligheder
En lokalplan skal fastlægge retningslinjer bebyggelsens omfang. Se også Bilag K.
Etage: Max 3-6. Max 3 langs Vestergade og max 4-6 langs fjorden. Én bygning længst mod vest i 10 etager.
Rækkefølge
Veje og grøn struktur, jf.. kort, etableres før bebyggelse kan tages i anvendelse
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
100 m konsekvenszone for pumpestation Søvangen
Arkitektur - Byrum og landskab
En samlet lokalplan for området skal fastlægge principper for disponering af bebyggelser, veje, stier og opholdsarealer.
Området skal fremstå bymæssigt og grønt
Kig gennem området til Limfjorden fra den bagvedliggende by skal sikres ved Slagterivej og ved Spiesgade, og samtidig skal indkig fra fjorden til Nørresundby Kirke og herfra til pakhuset på Aalborg-siden sikres.
En lokalplan skal fastlægge retningslinjer for skiltning.
Ved om- og tilbygning af bevaringsværdige bygninger skal oprindelig materialevalg, overflade og udformning opretholdes/genskabes
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang fra Vestergade.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Havnepromenaden skal sikres.
Der skal sikres stiforbindelser mellem de omkringliggende byområder, handelsgaderne og Limfjorden.
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplanen
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone og landzone
En lokalplan skal overføre landzoneareal til byzone