Kommuneplan forsiden

1.2.C1 Center ved tidl. Slagteri

Mål

Det tidligere slagteri-område skal omdannes fra et lukket industriområde til en åben, grøn og attraktiv bydel med attraktive boliger, detailhandel, uddannelser og liberale erhverv. Området skal integreres i den samlede Midtby og understøtte de rekreative sammenhænge langs Limfjorden.

Mål for omdannelsen af området er: At styrke og udbygge Nørresundby Midtby og det lokale handelscentrum, at understøtte et attraktivt fodgængerstrøg fra Midtbyen til Limfjorden for på den måde at sikre sammenhæng mellem slagteriområdet og den centrale del af Nørresundby, og at sikre en høj arkitektonisk kvalitet i ny bebyggelse.

Anvendelse

Området skal anvendes til centerformål med butikker, boliger m.m.

Området er en del af den afgrænsede bymidte (Nørresundby), der er vist med lilla farve på nedenstående kort.

Byggemuligheder

Der er mulighed for at bygge 3 etager ovenpå butiksetagen for, at markere hjørnet Vestergade-Vesterbrogade.

Miljø

Den videre planlægning skal tage højde for en række forskelligartede miljøforhold inden for området og i områdets umiddelbare omgivelser: Området er belastet af biltrafikken på Vestergade. Boligerne med opholdsarealer skal sikres mod støj fra trafikken på Vestergade. Umiddelbart øst for området ligger en autolakerervirksomhed, som har en konsekvenszone på 100 m til miljøfølsomme anvendelser. Der er indgået en aftale mellem grundejeren og Aalborg Kommune om afvikling af virksomheden indenfor en periode på 6 år. Der er risiko for jordforurening inden for området, som følge af de tidligere anvendelser.

Arkitektur - Byrum og landskab

I kraft af områdets beliggenhed mellem broerne umiddelbart ved Limfjorden og med attraktive solforhold har det et stort potentiale for, at kunne udvikles til et meget attraktivt byområde.

De landskabelige rammer for den ny bebyggelse er det flade fjordlandskab og byen, der rejser sig bagved på kridtbakken og danner en baggrund for områdets bebyggelse.

Området er en del af et højt prioriteret byomdannelsesområde. Den nye bebyggelse skal markere mødet mellem Vestergades funkis-bebyggelse i 4½ etage og Nørresundbys karakteristiske købstadsbebyggelse.

Et væsentligt kig fra Nørresundby Kirke skal sikres.

Bebyggelsen skal gives et tidssvarende udtryk i samspil med nabobebyggelserne. I lokalplanlægningen skal der fastlægges mulighed for en markant og oplevelsesrig bebyggelse, der danner bindeled mellem Nørresundby Midtby, Funkisbebyggelsen langs Vestergade og en kommende ny grøn og lys bydel mod fjorden. Boliger i området skal i videst muligt omfang sikres udsyn til Limfjorden.

Der er udarbejdet en facade og skiltevejledning for Aalborg og Nørresundby Midtby. Her kan der hentes inspiration til centerområdet.


Væsentlige kig på tværs af Limfjorden mellem Nørresundby Kirke og pakhuset på Aalborg-siden.
Trafik - Veje og stier

Området skal vejbetjenes fra Vestergade, som med en årsdøgntrafik på 18.000 biler er en overordnet trafikvej i Nørresundby.

Vejbetjeningen skal ske fra Vestergade via en ny adgangsvej mellem Slagterivej og Spiesgade. Trafikløsningen skal både tilgodese trafikafviklingen, krydsningsbehovet for bløde trafikanter, trafiksikkerheden langs Vestergade og bevaringen af det tætte bymæssige gaderum.

Slagterivej bevares som adgangsvej og forbindelse for bløde trafikanter. Der skal sikres en god og trafiksikker forbindelse for bløde trafikanter fra Nørresundby Midtby via Slagterivej til fjorden.

23-11-2009
Anvendelse
Boliger (etage)
Butikker*
Hotel/restaurant
Klinikker (ikke dyreklinik)
Kontorer
Service
Trykkerier
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik og max. 2.000 m² pr. udvalgsvarebutik Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.3 
Tekniske anlæg kun til områdets lokale forsyning.
Byggemuligheder
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for bebyggelsens omfang.
Etage: Max. 4
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3
Arkitektur - Byrum og landskab
En samlet lokalplan for området skal fastlægge principper for disponering af bebyggelser, veje, stier og opholdsarealer.
Området skal fremstå bymæssigt og grønt.
Kig gennem området til Limfjorden fra den bagvedliggende by skal sikres ved Slagterivej, og samtidig skal indkig fra fjorden til Nørresundby Kirke og herfra til pakhuset på Aalborg-siden sikres.
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang fra Vestergade.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Der skal sikres stiforbindelser mellem de omkringliggende byområder, handelsgaderne og Limfjorden.
Stiforbindelser skal sikres, se Illustrationsplan
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone