Kommuneplan forsiden

1.2.D9 Stigsborg­kvarteret

Mål

Området er en del af et højt prioriteret byomdannelsesområde. Målet er, at udvikle et nyt alsidigt byområde, hvor boliger, erhverv og rekreation flettes sammen i en landskabelig helhed. Det er også et mål, at området fremtræder med en høj arkitektonisk standard samt en bebyggelsesmæssig struktur, som binder den eksisterende by og fjorden sammen.

I planlægningen af området lægges særlig vægt på, at sikre en høj bokvalitet, hvor oprindelige natur- og landskabsmæssige karakteristika spiller en fremtrædende rolle.


Med etableringen af den kommunale administrationsbygning blev der taget hul på udviklingen af det nye bykvarter.
Anvendelse

Områdets hovedanvendelse skal være boligområde, men med mulighed for at indpasse naturligt tilknyttede funktioner. Fx service- og fritidsfaciliteter og miljøvenlige virksomhedstyper. Disponering af de forskellige funktioner i Stigsborgkvarteret skal ske ud fra en helhedsplan.

Byggemuligheder

Kommuneplantillæg 1.043 Delområder

Miljø

Den videre planlægning skal tage højde for en række miljøforhold inden for området, bl.a. jordforurening, som følge af de tidligere anvendelser, samt naboskabet til industriområdet ved Stigsborgvej/Røgildsvej.

Arkitektur - Byrum og landskab

De landskabelige rammer for det nye bykvarter er det flade fjordlandskab og byen, der rejser sig bagved på kridtbakken og danner baggrund for områdets bebyggelse.

Området tænkes opdelt i en række delområder, som igen opdeles i mindre byggeområder. Det sammenbindende materiale er landskabet, og landskabets kvaliteter ønskes fastholdt. I byggeområder disponeres bebyggelsen, så der opnås god udsigt, gode læforhold, god solorientering samt varierede opholdsmuligheder på terræn. Der skal også sikres udsigtslinjer fra det bagvedliggende byområde i overensstemmelse med ønsket om en bedre sammenhæng mellem byen og fjorden.

Hensigten er, at området skal rumme mange forskellige typer boliger - herunder rækkehuse og etageejendomme. Hvor det funktionelt synes naturligt kan desuden indpasses miljøvenlige former for erhvervsbebyggelse.

I forhold til lyssætning er det intentionen, at belysningen i områderne langs havnefronten skal medvirke til at danne en visuel helhed og styrke byens identitet.


Den tidligere syrebeholder markerer sig stadig i området.
Trafik - Veje og stier

I forbindelse med udviklingen af Stigsborgkvarteret skal der sikres en vejbetjening til området, hvor Stigsborgvej forlænges og tilsluttes Borgmestersvinget.

Der skal sikres offentlig adgang til havnearealer/-promenade som led i en ubrudt rekreativ stiforbindelse langs fjorden. Endvidere skal stiforbindelser gennem området sikre god adgang til fjorden fra de bagvedliggende boligområder.

22-10-2018
Anvendelse
Boliger (etage/tæt-lav/åben-lav)
Enkeltstående butikker*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Klinikker (ikke dyreklinik)
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.5
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.6
Byggemuligheder
For delområde A:
Bebyggelsesprocent: Max. 85 for området som helhed
Etager: Max. 4
Højde: Max. 17 m
Husdybde: Max. 15 m
For delområde B:
Bebyggelsesprocent: Max. 30 (åben-lav), max. 40 (tæt-lav), max. 60 (etage) og max. 50 for øvrig bebyggelse.
Etager: Max. 1½ (åben-lav/tæt-lav) og max. 4 (etage)
Højde: Max. 8,5 m (åben-lav/tæt-lav) og max. 15 m (etage)
Husdybde: Max. 15 m
Bebyggelse skal indpasses og disponeres efter en samlet plan.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Ny bebyggelse skal placeres under hensyn til natur og landskab samt udsigtslinier fra det bagvedliggende byområde.
Bebyggelsens udformning skal afspejle sin egen tids arkitektur samt understrege nærheden til fjorden.
Kvalitetsfyldte opholdsarealer prioriteres højt.
Lyssætning: Særlige hensyn til den samlede oplevelse fra fjordsiden samt til områdets helhed.
Kulturhistoriske spor skal bevares.
En lokalplan skal fastlægge et fælles design for byudstyr, herunder også affaldsløsninger.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
For delområde A:
Parkeringsnorm for biler: ½ P-plads pr. bolig
Parkeringsnorm for cykler i overensstemmelse med Bilag F.
For delområde B:
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone og landzone
En lokalplan skal overføre landzoneareal til byzone