Kommuneplan forsiden

1.2.B3 Røgildsvej

Mål

Området eksisterende boliger kan fortsat ligge i området.

Anvendelse

Den nuværende anvendelse til boligformål - p.t. 7 boliger.


Boliger på Røgildsvej.
Miljø

Området er belastet med støj fra motorvejen.

27-11-2006
Anvendelse
Boliger (åben-lav)
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: max. 30
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Byggelinier: Facade max. 5 m fra gadelinie
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse og anlæg skal indpasses og udformes med respekt for den synlige placering.
Afskærmende beplantning mod motorvejen.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
Landzone