Kommuneplan forsiden

1.2.B2 Engvej-kvarteret

Mål

Områdets skal fastholdes som boligkvarter med varierende former for boligbebyggelse, og hvor nærheden til både bykernen og fjorden er bærende kvaliteter.

Områdets kvaliteter som boligområde skal forbedres, bl.a. ved at sætte fokus på arkitektur, fornyelse af byrum og indpasning af flere grønne/rekreative kvaliteter. Der lægges bl.a. vægt på at, sikre bedre adgang til de rekreative kvaliteter i Stigsborgkvarteret samt fjorden.


Kig ad Prinsessegade fra syd.
Anvendelse

Hovedanvendelsen i området er boligformål, men med nye muligheder for at indpasse former for serviceerhverv, der kan drives fra boligen - fx frisør, klinik m.v.

Butikker* må kun placeres indenfor den afgrænsede bymidte (Nørresundby), der er vist med lilla farve på nedenstående kort.

Byggemuligheder

Området anses for værende udbygget. Ny bebyggelse kan dog opføres som udfyldnings- eller erstatningsbyggeri, hvor der er tale om stærkt nedslidte eller utilpassede bygninger uden særlig bevaringsværdi, eller hvor helheden vurderes at kunne styrkes ved om- eller tilbygninger.

Miljø

Området berøres af støj fra Østerbrogade, Østergade og motorvejen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Hensigten med bestemmelsen om bebyggelsens placering og udformning er at sikre, at der bygges videre på eksisterende karakteristiske strukturer som de nuværende gadeforløb, der er placeret vinkelret på fjorden med haveboliger tæt på gadelinje. Bebyggelsen har en meget blandet karakter, og der lægges vægt på, at nybyggeri tilpasses naboejendomme og byrummet som helhed.


Langs Engvejs sydside har bebyggelsen en meget blandet karakter.

Området har en meget tæt, bymæssig karakter på trods af de mange haveboliger. I den fremtidige udvikling lægges også vægt på, at sikre området en mere grøn karakter, evt. med nye muligheder for fælles ophold.


Den bygningsmæssige tætte og lidt blandede karakter er et karakteristisk træk i Engvejkvarteret.

Bebyggelsesstrukturen med udsigtslinier til fjorden skal sikres.
Trafik - Veje og stier

Der er planlagt cykelstier eller -baner langs med Engvej.

22-10-2018
Anvendelse
Boliger
Butikker*
Kontorer
Klinikker (ikke dyreklinikker)
Service
Fritidsformål
Kulturelle formål
Institutioner
Rekreative formål

Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Erhverv kun i tilknytning til bolig
*  Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik og max. 2.000 m² pr. udvalgsvarebutik i afgrænset bymidte - se kort
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.3 
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: se Bilag K. Øvrige max. 30 (åben-lav)
Max. 70 (etage)
Max. 40 for øvrig bebyggelse
Etager: Max. 2 for åben-lav, max. 2½ for tæt-lav og max. 3½ for etage.
Højde: Max. 8,5 m for åben-lav og max. 10,5 for tæt-lav og max. 15 for etage.
Byggelinier: Facade max. 5 m fra gadelinie ved åben-lav bebyggelse
Fælles opholdsareal: Min. 15% af områdets areal ved tæt-lav og etageboliger
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal mht. placering, skala, formsprog og materialevalg tilpasses eksisterende bebyggelse samt terræn- og udsigtskvaliteter.
Ved om- og tilbygning af bevaringsværdige bygninger skal oprindelige materialevalg, overflader og udformning fastholdes/genskabes.
Den visuelle kontakt til fjorden skal sikres.
P-pladser og opholdsarealer skal fremstå grønne.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se Illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone og landzone
En lokalplan skal overføre landzoneareal til byzone