Kommuneplan forsiden

1.2.R1 Lindholm Fjordpark

Mål

Området skal fortsat være rekreativt naturområde. Hensigten er, at udvikle området, så det er endnu mere attraktivt og lettilgængeligt samtidig med, at de natur- og landskabsmæssige kvaliteter sikres. Området skal endvidere sikres som en del af den rekreative stiforbindelse langs fjordkysten.


Lindholm Fjordpark er en vigtig del af den rekreative stiforbindelse langs den nordlige fjordkyst.
Byggemuligheder

Området kan ikke bebygges bortset fra mindre bebyggelser i tilknytning til områdets rekreative- og fritidsmæssige anvendelse.

Miljø

Området berøres af støj Thistedvej.

Arkitektur - Byrum og landskab

Ved disponering og beplantning af området er det hensigten, at skabe en harmonisk overgang mellem den bymæssige og landskabsmæssige fjordkyst.

Trafik - Veje og stier

Området er et vigtigt forbindelsesled set i forhold til at sikre en sammenhængende rekreativ stiforbindelse langs hele fjordkysten.


Lindholm Å's udmunding i fjorden.
16-06-2014
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Højde: Max. 5 m
Beskyttelseslinie: Strand (300 m)
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3
Beskyttet natur (§ 3)
Beskyttet dige (§ 4)
Sammenhængende økologisk forbindelse gennem området.
Arkitektur - Byrum og landskab
Landskabet skal fremstå med åben engkarakter.
Bebyggelse skal indpasses og udformes med respekt for naturkvaliteter og beliggenheden ved fjorden.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplanen.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone