Kommuneplan forsiden

1.2.R4 Syrestien m.m.

Mål

Målet med planlægningen er at sikre, at området kan anvendes til nærrekreativt område samt som en vigtig del af den rekreative stiforbindelse langs fjordkysten og havnefronten.


Området rummer små overraskende oaser.

Arkitektur - Byrum og landskab

Områdets grønne og frodige karakter med både åbne partier og mere tilgroede oaser skal sikres. I området findes også Kulturhistoriske spor, der skal sikres - fx det tidligere banetracé.


Syrestien er både et kulturhistorisk spor og en vigtig forbindelse mellem Stigsborgkvarteret og midtbyen.
Trafik - Veje og stier

Området er helt centralt, set i forhold til at sikre en ubrudt rekreativ stiforbindelse langs fjordkysten, som bl.a. sammenbinder de mange byomdannelsesområder. Syrestien udgør forbindelsesleddet mellem Midtbyen og Stigsborgkvarteret.

27-11-2006
Anvendelse
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets anvendelse.
Højde: Max. 5 m
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal have en grøn og varieret karakter.
Kulturhistoriske værdier skal sikres.
Kig til fjorden må ikke sløres af bygninger eller beplantning.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone og landzone
En lokalplan skal overføre landzoneareal til byzone