Kommuneplan forsiden

1.2.R3 Lindholm Strandpark

Mål

Målet er at fastholde områdets anvendelse til rekreative formål, herunder parkområde med strand samt fritidsformål relateret til søsport.


Lindholm Strandpark
Anvendelse

Området skal fortsat fungere som nærrekreativt område for beboerne i både Lindholm og Skansekvarteret, men også som rekreativt udflugtsmål for det øvrige Aalborg, da området er placeret bynært.


Lindholm Strandpark er både bydelspark samt rekreativt område for det øvrige Aalborg.
Miljø

Området er belastet med støj fra Thistedvej.

Arkitektur - Byrum og landskab

Strandparken ligger i tæt tilknytning til Midtbyen og nogle af byens store boligområder. Den gode tilgængelighed til det bagvedliggende byområde skal fastholdes - både fysisk og visuelt. Det betyder også, at området åbne og grønne karakter skal bevares.


Kigget fra Thistedvej til fjorden er vigtigt at sikre.
Trafik - Veje og stier

Området er et vigtigt forbindelsesled set i forhold til, at sikre en sammenhængende rekreativ stiforbindelse langs hele fjordkysten.

27-11-2006
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Højde: Max. 5 m
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3. Beskyttet natur (§3)
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelser og anlæg skal placeres og udformes med respekt for natur- og landskabsmæssige kvaliteter.
Den visuelle og fysiske forbindelse mellem fjorden og Thistedvej må ikke sløres af bebyggelse, beplantning m.v.
Området skal fremstå åbent og grønt.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang kun fra Thistedvej.
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone