Kommuneplan forsiden

1.2.R8 Røgildsvej

Mål

Målet er at området fortsat skal anvendes som rekreativt område.


Rekreativ område mellem motorvejen og boliger langs Røgildsvej
Miljø

Området er belastet med støj fra motorvejen.

27-11-2006
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Højde: Max. 5 m
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3
Arkitektur - Byrum og landskab
Landskabet skal fremstå som åben fjordeng.
Bebyggelse og anlæg skal indpasses og udformes med respekt for den synlige placering.
Afskærmende beplantning mod motorvejen.
Kig til fjorden må ikke sløres af bygninger og beplantning.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone