Kommuneplan forsiden

1.2.D2 Søvangen m.fl.

Mål

Området har status som højt prioriteret byomdannelsesområde. Målet med planlægningen er, at fastlægge rammer for områdets fremtidige omdannelse og udvikling som blandet byområde.

Der lægges stor vægt på, at forbedre bymiljøet og styrke bebyggelsens struktur og arkitektur samt på, at sikre kulturhistoriske værdier i området.


Områdets bebyggelse set fra Thistedvej. Mod jernbane og fjord har området mere erhvervspræg.
Anvendelse

Områdets anvendelse til blandede bymæssige formål ønskes fastholdt og videreudviklet.

Byggemuligheder

Ved udformningen af nyt byggeri skal der tages hensyn til den eksisterende hovedpumpestation i området samt en eventuel fremtidig udbygning af denne.

Miljø

Området er belastet med trafikstøj fra Thistedvej samt støj og vibrationer fra jernbanen.


Området er nabo til jernbanen.
Arkitektur - Byrum og landskab

Områdets placering ved jernbanen, fjorden og Lindholm Strandpark.

Området, der rummer en blanding af boliger og erhverv, danner overgang mellem den tætte, bymæssige havnefront og den mere grønne og rekreative del - Lindholm Strandpark. Fra både fjordsiden og Thistedvej fremtræder området diffust og med dårlig sammenhæng med naboområderne. Mange af områdets bygninger er tillige nedslidte.

Fremover lægges derfor vægt på, at skabe et helstøbt byområde, hvis disponering relaterer sig både til fjorden og naboområderne langs havnefronten. Udformningen af fremtidigt byggeri ud mod fjorden skal indpasses og udformes i harmoni med omgivelserne, og sådan at der skabes både fysisk og visuel forbindelse mellem den bagvedliggende by og fjorden. På den måde kan området også medvirke til, at styrke identiteten som "Byen ved fjorden".

Området indeholder også kulturhistoriske værdier, der skal sikres - fx husvildebarakker og sti langs jernbane.

Vedrørende lyssætning er det intentionen, at belysningen i områderne langs havnefronten skal medvirke til at danne en visuel helhed og styrke byens identitet.

I forhold til bevaring er enkelte af områdets bygninger, som det fremgår af retningslinie 5.2.3, vurderet som værende bevaringsværdige. Derfor skal oprindelige overflader, materialevalg og udformning fastholdes/genskabes ved om- og tilbygning samt almindelig vedligeholdelse.

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for Aalborg og Nørresundby Midtby. Her kan der hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Din facade - byens ansigt".


Bevaringsværdige Sundbyhuse på Vester Strandvej.
Trafik - Veje og stier

Området er et vigtigt forbindelsesled set i forhold til at sikre en sammenhængende rekreativ stiforbindelse langs hele fjordkysten.

Der skal endvidere sikres mulighed for at sammenkoble det eksisterende stisystem med en eventuel cykel-gangforbindelse på jernbanebroen.

23-11-2009
Anvendelse
Boliger
Enkeltstående butikker*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Hotel og restaurant
Klinikker (ikke dyreklinik)
Kontorer
Service
Benzinsalg***
Trykkeri o.l.
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Værksteder o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
*** Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 (åben-lav). For øvrig bebyggelse skal bebyggelsens omfang fastlægges i lokalplan.
Etager: 3-6. Max. 3 mod Thistedvej.
Højde: Særligt hensyn til den samlede oplevelse fra fjorden.
Husdybde: Ca. 15 m tilpasset nabobygninger og særlige funktioner.
Byggelinjer: Facade i gadelinjer langs Thistedvej.
Miljø
Miljøklasse 1-2, for pumpestation dog op til 3-4, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik samt støj og vibrationer fra jernbane, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Nybyggeri skal tilpasses områdets struktur og skala, men udtrykke sin egen tids arkitektur.
Ved om- og tilbygning af bevaringsværdige bygninger skal oprindelige materialevalg, overflader og udformning fastholdes/genskabes.
Ved nybyggeri samt om- og tilbygninger i øvrigt skal der gøres en indsats for at styrke det arkitektoniske niveau.
Kig til fjorden må ikke sløres af bygninger og beplantning.
Kvalitetsfyldte opholdsarealer prioriteres højt.
Afskærmende beplantning mod jernbanen.
Lyssætning: Særlige hensyn til den samlede oplevelse fra fjorden samt til områdets helhed.
Kulturhistoriske værdier skal sikres.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Den eksisterende pumpestation skal bibeholdes.
Der skal sikres areal til eventuelle forsinkelsesbassiner for spildevand.
Zoneforhold
Byzone