Kommuneplan forsiden

1.2.O1 Nørresundby Station

Mål

Målet med planlægningen er at sikre, at området fortsat kan anvendes til almennyttige formål, samt sikre bygningsmæssige og kulturhistoriske værdier i området.


Den gamle stationsbygning bruges nu som lokalt kulturhus.
Byggemuligheder

Området anses for værende fuldt udbygget.

Miljø

Området er belastet med støj fra Stationsvej samt støj og vibrationer fra jernbanen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Den tidligere stationsbygning er udpeget som bevaringsværdig med høj bevaringsværdi, jf. retningslinje 5.2.3. Der lægges derfor særlig vægt på, at eventuelle om- og tilbygninger udformes og placeres nøje med respekt for bygningens oprindelige udtryk.

Den gamle station er en markant bygning og et vigtigt kulturhistorisk spor, som bør fremhæves i bybilledet - eventuelt ved en særlig belysningsmæssig indsats.


Bygningen er udpeget som bevaringsværdig med høj bevaringsværdi, hvorfor eventuelle bygningsændringer skal planlægges nøje.
27-11-2006
Anvendelse
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Tekniske anlæg
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 35
Etager: Max. 2
Højde: Max. 12 m
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik samt støj og vibrationer fra jernbanen, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Ved om- og tilbygning skal oprindelige materialevalg, overflade og udformning opretholdes/genskabes.
Beplantning skal respektere stationsbygningen og banetracéet.
Belysning af bygningen skal afstemmes med omgivelserne.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone