Kommuneplan forsiden

1.2.R5 Nørresundby Stadion

Mål

Målet er, at sikre områdets anvendelse til fritidsformål og aktiviteter i relation hertil samt synliggøre og bevare de rekreative kvaliteter.

Området har status som højt prioriteret byomdannelsesområde og skal ses i sammenhæng med den planlagte omdannelse af Stigsborgkvarteret. På sigt forventes Nørresundby Stadion flyttet til andre og mere rummelige lokaliteter. Herved vil området frigøres til andre formål.


Nørresundby Boldklubs stadion ved Limfjordsvej.
Anvendelse

Området nuværende anvendelse til fritids- og rekreative formål fastholdes.

 

Trafik - Veje og stier

Fra området skal sikres stiforbindelse til den overordnede rekreative stiforbindelse langs fjordkysten.

27-11-2006
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Arkitektur - Byrum og landskab
Områdets grønne karakter skal bevares og styrkes.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone