Kommuneplan forsiden

1.2.D5 Mellem Broerne m.fl.

Mål

Området er en del af et højt prioriteret byomdannelsesområde, hvor hovedparten heraf er allerede omdannet. Målet med planlægningen er at sikre, at området fortsat kan anvendes til blandede bymæssige formål, hvor bygningsmæssige, rekreative og kulturhistoriske værdier sikres.

Hensigten er endvidere, at fastsætte rammer for den fortsatte omdannelse af området - herunder den forestående omdannelse af Brolandingen - bl.a. med fokus på byrum, belysning og bykvaliteter samt områdets kvalitet som boligområde.

I forhold til lyssætning er det intentionen, at belysningen i områderne langs havnefronten skal medvirke til at danne en visuel helhed og styrke byens identitet.


Funkisbebyggelsen langs Vesterbrogade.

Brolandingen ønskes omdannet til en ny byplads med bl.a. rekreative og kulturelle anvendelser.
Anvendelse

På havnefronten er der opført nye punkthuse med boliger som rummer store både arkitektoniske og udsigtsmæssige kvaliteter.

Det er intentionen, at boligmassen i Midtbyen bevares og udbygges, hvor der er muligheder. Nye boliger skal derfor spille en vigtig rolle i den fremtidige udvikling af området.

Butikker markeret med * må kun placeres indenfor den afgrænsede bymidte, der er angivet med lilla farve på nedenstående kort.

Havnerelateret butik til særlig pladskrævende varegrupper markeret med ** må kun placeres indenfor det afgrænsede område vist med blå farve på nedenstående kort.

Byggemuligheder

Området inddeles i zone 1 og 2, hvor zone 1 omfatter boligområdet og zone 2 omfatter Brolandingen og lystbådehavnen.

Den fremskredne omdannelse af området betyder, at byggemulighederne er begrænsede. Dog kan nævnes en eventuel omdannelse af Krog-Jensens ejendom. Her vil der blive lagt vægt på, at bebyggelsen udformes i tråd med den tilstødende bebyggelse.


Skitse med zoneinddeling
Miljø

Området er belastet med støj fra Limfjordsbroen og Vesterbrogade.

Arkitektur - Byrum og landskab

Bygningsmæssigt er Vesterbrogades smukt buede funkisbebyggelse dominerende for området - et bevaringsværdigt træk. Mod havnefronten har den nye bebyggelse en mere luftig og maritim karakter, som samtidig tilgodeser den ønskede visuelle kontakt mellem fjorden og den bagvedliggende bebyggelse.

På baggrund af en byfornyelsesbeslutning er der sket en fornyelse af baggårdsarealerne til ejendommene langs Vesterbrogade samt friarealerne langs det gamle banetracé, der forløber tværs gennem området. Området fremtræder nu med tidssvarende friarealer og fællesanlæg, hvor det grønne præg er tydeliggjort med nyplantning. Friarealernes grønne karakter skal fortsat styrkes.

I forhold til bevaring er enkelte af områdets ejendomme, som det fremgår af retningslinje 5.2.3, vurderet til at være bevaringsværdige. Det drejer sig bl.a. om "Hotel Royals" smukt istandsatte og fredede palæ, der orienterer sig mod vandet og lystbådehavnen. Hertil kommer den flotte fritstående funkisbebyggelse "Solgården" langs med Vesterbrogade og Nygade, der ikke må ombygges eller ændres. Af hensyn til bevaringsværdierne skal oprindelige overflader, materialevalg og udformning ved om- og tilbygninger samt ved almindelig vedligeholdelse fastholdes/genskabes.

For Brolandingen er der udarbejdet et projekt for en ny byplads. Idéen er at skabe en bedre forbindelse mellem byen og fjorden i form af et fleksibelt byrum med forskellige byfunktioner og masser af grønt. Der er allerede i forbindelse med den helhedsorienterede byfornyelse indrettet et nyt foreningshus - Kulturbroen - i eksisterende lokaler under broen.

Ved Nygade og Mellem Broerne er der anlagt en lille byhave - dels som centralt mødested for byens beboere, og dels som bindeled mellem fjorden og den bagvedliggende Midtby. Indretnings- og materialemæssigt byder haven på mange spændende og nye indslag, som skal være med til at give et frodigt præg. Når byhaven med tiden gror til, bliver den en attraktiv oase på havnefronten.


Den nyanlagte byhave, der skal være et bindeled mellem havnefronten og Midtbyen, byder på mange nye idéer og rekreative elementer.

Syd for byhaven ligger lystbådehavnen, som tilfører området et tydeligt maritimt og rekreativt præg. I den fremtidige udvikling af området åbnes mulighed for at udbygge lystbådehavnen, og til det formål kan der etableres mindre pavilloner langs kajen, fx med en lille restaurant.


Lystbådehavnen er med til at give havnefronten identitet.

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for Aalborg og Nørresundby Midtby. Her kan der hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Din facade - byens ansigt".Det tidligere "Hotel Royal" og Solgården er nogle af områdets bevaringsværdige bygninger.

Byfornyede friarealer bag karréen i Vesterbrogade.
Trafik - Veje og stier

Der skal sikres offentlig adgang til havnearealer/-promenade som led i en ubrudt, rekreativ stiforbindelse langs fjorden.

Under selve broen skal sikres stiforbindelser for at komme op på og ned fra Limfjordsbroen samt på tværs af pladsen/broen.

23-11-2009
Anvendelse
Boliger (etage)
Butikker*
Butikker til særlig pladskrævende varegrupper**
Hotel og restaurant
Klinikker (ikke dyreklinik)
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Værksteder o.l.
Eksisterende antal boligetagemeter (boligareal) skal bibeholdes.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik og max. 2.000 m² pr. udvalgsvarebutik i afgrænset bymidte - se kort
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.3
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik - i afgrænset område se kort 
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.4
Butikken skal være havnerelateret efter nærmere vurdering
Byggemuligheder
Zone 1: Bebyggelsesprocent: Se Bilag K - randbebyggelse før bagbebyggelse.
Etager: 3 og 1-5
Højde: Max. 18 m
Bebyggelsens placering reguleres via lokalplan for området.
Zone 2: Kun mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Højde: Max. 5 m
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Nybyggeri skal tilpasses områdets struktur og skala, men udtrykke sin egen tids arkitektur og gives en maritim karakter.
Om- og tilbygning af bevaringsværdige bygninger skal ske med respekt for oprindelige materialevalg, overflader og udformning.
Ved nybyggeri samt om- og tilbygninger i øvrigt skal der gøres en indsats for at sikre og styrke det arkitektoniske niveau.
Lyssætning: Særlige hensyn til den samlede oplevelse fra fjorden samt til området som helhed.
Kvalitetsfyldte opholdsarealer prioriteres højt.
En del af området skal udformes som offentlig tilgængelig havnepromenade.
Kulturhistoriske værdier skal sikres.
Kig til fjorden må ikke sløres af bygninger eller beplantning.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone