Kommuneplan forsiden

1.2.D8 Limfjordsvej m.fl.

Mål

Målet med planlægningen er, at fastlægge rammer for områdets fremtidige omdannelse og udvikling som blandet byområde. Der lægges stor vægt på, at forbedre bymiljøet og at området fremtræder med en høj arkitektonisk standard.

Anvendelse

Området skal anvendes til boliger og miljøvenlige byerhverv, som danner en hensigtsmæssig og harmonisk overgang mellem den eksisterende havneindustri og de nye boligområder ved Stigsborg Brygge.

Miljø

Området er zoneret for at undgå miljøkonflikter mellem nye anvendelser i området og eksisterende nabovirksomheder. Delområde 2 skal fungere som bufferzone, hvor der kun kan opføres bygninger til tekniske formål. I delområde 1 kan der kun opføres boligbebyggelse i den østlige del af området på grund af miljøbelastninger fra nabovirksomheder.

Ramme 12D8 Opdeling

Arkitektur - Byrum og landskab

Ønsket er, at området udvikles til et blandet bymæssigt område med en markant grøn karakter - både på ubebyggede arealer samt integreret i bebyggelsen. Samtidig lægges vægt på, at sikre visuel kontakt mellem det bagvedliggende byområde og fjorden i overensstemmelse med ønsket om, at skabe en bedre sammenhæng mellem by og fjord.

Områdets synlige placering betyder, at der skal gøres en særlig indsats for at sikre et højt arkitektonisk niveau.

I forhold til lyssætning er intentionen, at belysningen i områderne langs den bymæssige havnefront skal medvirke til, at danne en visuel helhed og styrke byens identitet som "Byen ved fjorden".

Trafik - Veje og stier

Området er et vigtigt forbindelsesled set i forhold til at sikre en sammenhængende rekreativ stiforbindelse langs hele fjordkysten.

10-02-2020
Anvendelse
Boliger (tæt-lav/etage)
Hotel og restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Trykkeri o.l.
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Værksteder o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 65
Etager: Max. 5
Højde: Max. 21 m
Husdybde: Max. 15 m
Bebyggelse skal indpasses efter en samlet plan.
Miljø
Miljøklasse 1-2 i delområde 1 og miljøklasse 3-4 i delområde 2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Nybyggeri skal tilpasses områdets struktur og skala, men udtrykke sin egen tids arkitektur.
Ved nybyggeri samt om- og tilbygninger i øvrigt skal der gøres en indsats for at styrke det arkitektoniske niveau.
Der skal sikres sigtelinjer til Limfjorden.
Ubebyggede arealer, herunder opholds- og parkeringsarealer, skal gives en grøn karakter.
Lyssætning: Særlige hensyn til den samlede oplevelse fra fjordsiden samt til området som helhed.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede arealer.
En lokalplan skal fastlægge et fælles design for byudstyr, herunder også affaldsløsninger.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Der skal indpasses synlige fremtidssikre affaldsløsninger i bybilledet.
Zoneforhold
Byzone