Kommuneplan forsiden

1.2.I2 Stigsborgvej m.fl.

Mål

Området er i kraft af den centrale placering tæt ved fjorden udpeget som perspektivområde for byudvikling. Hensigten er dog, at fastholde den nuværende erhvervsmæssige anvendelse og først rette opmærksomheden mod eventuelle omdannelsesperspektiver i fremtidige planperioder.


Eksisterende industri i området.
Anvendelse

Områdets nuværende anvendelse som industriområde fastholdes. Den fortsatte produktion og eventuelle udbygninger bør dog ske under størst mulig hensyntagen til de tilstødende boligområder og rekreative anlæg.

Miljø

Området er belastet med støj fra motorvejen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området er en barriere for den bagvedliggende bys beboeres muligheder for at komme til fjorden. I den fremtidige planlægning skal det sikres, at de bagvedliggende boligområder får en bedre både fysisk og visuel adgang til fjorden.

Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder. Se "Din virksomhed - byens ansigt".


Området har direkte tilknytning til de rekreative fjordenge, og det skal være de bagvedliggende boligområder til gavn.
Trafik - Veje og stier

I forbindelse med udviklingen af Stigsborgkvarteret skal der sikres en vejbetjening til det nye byområde, hvor Stigsborgvej forlænges og tilsluttes Borgmestersvinget.

27-11-2006
Anvendelse
Trykkeri o.l.
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed o.l. (ikke affaldssortering og kompostering*)
Værksteder o.l.
Mindre industri
Større industri
*Begrænsningen er for at hindre miljøkonflikter.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebygget areal: Max. 40 %
Rumfang: Max. 3 m³/m²
Højde: Max. 14 m
Arealet nord for Røgildsvej må ikke bebygges.
Miljø
Miljøklasse 2-4, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Nybyggeri skal tilpasses områdets struktur og skala, men afspejle sin egen tids arkitektur.
Ved nybyggeri samt om- og tilbygninger skal det arkitektoniske niveau styrkes.
Identifikationsskabende elementer skal bevares.
Kig til fjorden skal sikres.
Kvalitetsfyldte opholdsarealer prioriteres højt.
Lyssætning: Særlige hensyn til den samlede oplevelse fra fjorden samt til områdets helhed.
Udendørs oplag kun på afskærmede arealer.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Vejadgang til virksomheder kun fra Stigsborgvej.
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone