Kommuneplan forsiden

1.2.T2 Motorvejen

Mål

Området skal fortsat kunne anvendes til motorvejsdrift med tilhørende anlæg o.l.

Målet med planlægningen er, at sikre offentlige stiforbindelser på tværs af motorvejsnettet, samt at sikre vejanlæggene en grønnere fremtoning.


Trafiksikker stiforbindelser på tværs af motorvej, bl.a. til skole- og fritidsfaciliteter.
27-11-2006
Anvendelse
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre anlæg som er nødvendige for områdets anvendelse.
Arkitektur - Byrum og landskab
Tilstødende rabatter og restarealer skal beplantes, hvor det ikke er til gene for trafiksikkerheden.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Der skal sikres stiforbindelse (niveaufri skæring) mellem Engvejkvarteret og Nr. Uttrup Skole.
I Borgmestersvinget skal sikres areal til en fremtidig vejtilslutning til det nye byområde i Stigsborgkvarteret.
Zoneforhold
Byzone og landzone
En lokalplan skal overføre landzoneareal til byzone