Kommuneplan forsiden

1.2.T1 Jernbanen

Mål

Området fortsat skal kunne anvendes til statsbanedrift med tilhørende bygninger og tekniske anlæg, herunder funktioner i tilknytning til nærbanestationen.Jernbane og tilgrænsende område ved Stationsvej.
Arkitektur - Byrum og landskab

Området langs banelegemet skal ved beplantning understreges som en markant grøn forbindelse. Hvor det er muligt, kan der etableres beplantede støjvolde af hensyn til de tilstødende områder.

27-11-2006
Anvendelse
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Bebyggelsesprocent: Max. 10
Etagehøjde: Max. 2
Højde: Max. 10 m
Miljø
Miljøklasse 1-4, se Bilag A.
Arkitektur - Byrum og landskab
Tekniske anlæg mv. placeres og udformes med respekt for omgivelserne.
Arealerne langs banelegemet skal fremstå grønne.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Zoneforhold
Byzone og landzone
En lokalplan skal overføre landzoneareal til byzone