Kommuneplan forsiden

1.2.D3 Vestergade m.fl.

Mål

Målet er at fastholde områdets blandede bymæssige anvendelse, samt at sikre bygningsmæssige og kulturhistoriske værdier i området.

Det er endvidere intentionen, at boligmassen i Midtbyen generelt bevares og udbygges, hvor der er muligheder, samt at områdets kvalitet som boligområde forbedres.

Endelig ønskes den bymæssige karakter langs Vestergade styrket, bl.a. med fokus på facader, beplantning og belysning.Randbebyggelse langs henholdsvis Vestergade og Skovvej.
Anvendelse

Området skal fortsat anvendes til blandede bymæssige formål.

Butikker* skal placeres indenfor den afgrænsede bymidte (Nørresundby), der er vist med lilla farve på nedenstående kort.

Byggemuligheder

Området anses som værende fuldt udbygget. Ny bebyggelse kan dog opføres som udfyldnings- og erstatningsbyggeri, hvor der er tale om stærkt nedslidte eller utilpassede bygninger uden særlig bevaringsværdi, eller hvor helheden vurderes, at kunne styrkes ved ombygning eller nybyggeri.

Miljø

Området er belastet med støj fra Vestergade.

Arkitektur - Byrum og landskab

Selvom bebyggelsens karakter er noget varierende, fremtræder området som en homogen helhed. Den østlige del - mellem Spiesgade og Kirkegade - er overvejende sluttet randbebyggelse, mens den vestlige del er randbebyggelse i form af fritliggende huse med private haver. Den østlige del rummer endvidere en del nybyggeri, der på en smagfuld måde er indpasset i randbebyggelsen langs Vestergade. Karakteren af randbebyggelsen ønskes sikret og styrket ved fremtidig planlægning.


Byrummet er tættere og bygningsmæssigt mere varieret i den vestlige ende af Vestergade.

Ud over de private haver er der - bl.a. i forbindelse med byfornyelse - indrettet fælles opholdsarealer i nogle af baggårdene ved Skovvej og den østlige del af Vestergade. Mange af områdets opholdsarealer er dog tætte og uden særlig rekreativ og "grøn" kvalitet, hvorfor en indsats på dette felt vægtes højt fremover. På sigt kan dette fx ske i relation til byfornyelse, hvor området omkring Spiesgade/Vestergade er udpeget som primært indsatsområde.


Karréen rummer fine, grønne gårdarealer.

Endelig skal dette flotte kig fra Spiesgade mod fjorden samt langs Vestergade mod vest sikres.

Området rummer, som det fremgår af retningslinje 5.2.3, mange bevaringsværdige bygninger. Derfor skal oprindelige overflader, materialevalg og udformning ved om- og tilbygninger samt almindelig vedligeholdelse fastholdes/genskabes.

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for Aalborg og Nørresundby Midtby. Her kan der hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Din facade - byens ansigt".


Luftfoto med bebyggelsesstrukturer og udsigtslinier.
23-11-2009
Anvendelse
Boliger (etage/åben-lav/tæt-lav)
Butikker*
Enkeltstående butikker**
Mindre butikker til salg af egne produkter***
Hotel og restaurant
Klinikker (ikke dyreklinik)
Kontorer
Service
Trykkeri o.l.
Kulturelle formål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Værksteder o.l.
Eksisterende boligetagemeter (boligareal) skal bibeholdes.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
*  Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik og max. 2.000 m² pr. udvalgsvarebutik i afgrænset bymidte - se kort
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.3 
** Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.5
*** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Se Bilag K - randbebyggelse før bagbebyggelse.
Gesimshøjde: Tilpasses gaden og de omkringliggende bygninger.
Husdybde: Ca. 10 m tilpasses naboejendomme og særlige funktioner.
Hver opgang skal have direkte indgang fra gaden eller port.
Fælles opholdsareal: Opholdsareal prioriteres forud for parkering.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Ved om- og tilbygning af bevaringsværdige bygninger skal oprindelige materialevalg, overflader og udformning fastholdes/genskabes.
Nybyggeri skal tilpasses områdets struktur og skala, men udtrykke sin egen tids arkitektur.
Om- og tilbygning skal ske med respekt for oprindelige materialevalg, overflader og udformning.
Ved nybyggeri samt om- og tilbygninger i øvrigt skal det arkitektoniske niveau styrkes.
Områdets overordnede karakter af randbebyggelse skal bevares og styrkes, hvor det er muligt.
Kvalitetsfyldte opholdsarealer prioriteres højt.
Kulturhistoriske værdier skal sikres.
Markante kig mod fjorden og langs Vestergade må ikke sløres.
Det visuelle udtryk, herunder det grønne, langs Vestergade skal styrkes.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplanen.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone og landzone
En lokalplan skal overføre landzoneareal til byzone