Kommuneplan forsiden

1.2.D1 Lindholm Brygge m.fl.

Mål

En del af området - det tidligere DAC-område - har status som højt prioriteret byomdannelsesområde. Nu hvor omdannelsen nærmer sig sin afslutning, fremtræder området som en ny alsidig bydel, hvor bevaringsværdier og moderne arkitektur står side om side og i tæt samspil med Limfjorden.

Den øvrige del af området omfatter randbebyggelsen langs Thistedvej, der rummer forskellige bymæssige anvendelser.

Målet med planlægningen er at sikre, at området fortsat udvikles som blandet byområde og ud fra ønsket om at styrke byens sammenhæng med fjorden yderligere. Endvidere ønskes byrummet langs Thistedvej forskønnet og den bymæssige karakter styrket.
Området rummer stor variation i bebyggelsen.
Byggemuligheder
Delomr1
Luftfoto med zoneinddeling

DAC-området (zone 1) er næsten udbygget. Planen for området, som der også fremover skal bygges efter, er overvejende disponeret efter et stramt mønster med bygningerne orienteret vinkelret på fjordkanten. Bebyggelsesplanen sikrer dermed den bedst mulige visuelle kontakt til fjorden fra selve området samt naboområder og er i overensstemmelse med ønsket om, at styrke Aalborgs identitet.

Langs med Thistedvej anses området som værende udbygget. Ny bebyggelse kan dog opføres som udfyldnings- eller erstatningsbyggeri, hvor der er tale om stærkt nedslidte eller utilpassede bygninger uden særlig bevaringsværdi, eller hvor helheden vurderes at kunne styrkes ved ombygning eller nybyggeri.

Et område ved Katedralen er udpeget som potentielt højhusområde. Her kan opføres et højhus på op til 66 m, betingelsen er at det konkrete højhusprojekt kan anbefales på grundlag af en konsekvensvurdering.

Miljø

I området kan evt. indpasses virksomheder i miljøklasse 3, såfremt de vejledende afstandskrav til miljøfølsomme anvendelser - fx boliger - kan sikres.

Området er belastet med støj fra Thistedvej.

Arkitektur - Byrum og landskab

Omdannelsen af Lindholm Brygge er næsten færdig, og området fremtræder som et nyt attraktivt område med store rekreative kvaliteter.

Det tidligere DAC-område er udbygget ud fra ønsket om, at understrege og respektere oprindelige strukturer og udsigtslinjer mod fjorden. Den nye bebyggelse fremtræder som længe- eller punkthuse i et moderne - og ofte maritimt - formsprog. Tilbagestående industribygninger står med deres oprindelige udtryk og er på den vis væsentlige kulturhistoriske træk, som sikrer området sin egen identitet.


Nye punkthuse orienteret mod fjorden.

Placering og udformning af ny bebyggelse skal ske under hensyntagen til områdets industrielle kulturarv og landskabelige karakter. Den stærke oplevelse af de markante bygninger i forhold til det flade fjordlandskab må ikke svækkes. Især skal "siloen" ved kajkanten bibeholdes som et landemærke på den nordvestlige havnefront.


Industribaggrunden er med til at give DAC-området sin egen identitet.

Langs Thistedvej er bebyggelsens karakter mere blandet. Fine små forstads- og landevejshuse, hvor mange er sat pænt i stand, udgør en væsentlig del af bybilledet og er et bevaringsværdigt træk, som skal respekteres ved indpasning af nybyggeri. Randbebyggelsen omfatter endvidere butiks- og servicefunktioner samt indslag af nybyggeri, fx ved nærbanestationen. I den forbindelse bør der fortsat ske en indsats for at forbedre områdets visuelle karakter, da en del skilte og facader forstyrrer bybilledet.


Der bør stadig være fokus på det visuelle miljø langs med Thistedvej.

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for Aalborg og Nørresundby Midtby. Her kan der hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Din facade - byens ansigt".

Trafik - Veje og stier

Området er et vigtigt forbindelsesled set i forhold til, at sikre en sammenhængende rekreativ stiforbindelse langs hele fjordkysten.

28-09-2020
Anvendelse
Boliger (etage/ åben-lav/tæt-lav)
Enkeltstående butikker*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Hotel og restaurant
Klinikker (ikke dyreklinik)
Kontorer
Service
Benzinsalg***
Trykkeri o.l.
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Værksteder o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.5
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.6
*** Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.7
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:
Enkelte ejendomme se Bilag K.
Herudover max. 30 (åben-lav), max. 40 (tæt-lav) og max. 50 for øvrig bebyggelse.
Etager:
Zone 1 max 7 etager
Zone 2 max 4 etager
Zone 3 max 10 etager
Zone 4 max 22 etager
Zone 5 max 5 etager
Max 3 etager for øvrig bebyggelse.
Højde:
Zone 1 max 29 m
Zone 2 max 17 m
Zone 3 max 41 m
Zone 4 max 67 m
Zone 5 max 21 m
Max 13 m for for øvrig bebyggelse
Husdybde: ca. 10-15 m tilpasset nabobygninger og særlige funktioner.
Fælles opholdsareal: Min. 30 % for etage, 10 % for åben-lav og min. 15 % for tæt-lav. Min 10 % for Matr. 37i.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3
Beskyttet natur (§ 3)
Arkitektur - Byrum og landskab
Ved om- og tilbygning af bevaringsværdig bebyggelse skal oprindelige materialevalg, overflade og udformning opretholdes/genskabes.
Ved nybyggeri samt om- og tilbygninger skal tilstræbes et højt arkitektonisk niveau.
Nybyggeri skal tilpasses områdets struktur, skala og detaljeringsgrad.
Visuel kontakt til fjorden skal sikres.
Kvalitetsfyldte opholdsarealer prioriteres højt.
Lyssætning: Særlige hensyn til den samlede oplevelse fra fjordsiden samt til områdets helhed.
Kulturhistoriske spor skal bevares.
Den visuelle karakter langs Thistedvej skal forbedres ift. facader, skilte og beplantning.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.