Kommuneplan forsiden

1.2.R4 Syrestien m.m.

Mål

Målet med planlægningen er at sikre, at området kan anvendes til nærrekreativt område samt som en vigtig stiforbindelse mellem Nørresundby Midtby og Stigsborg. Stiforbindelsen skal desuden ses som en del af en større samlet rekreativ stiforbindelse langs fjordkysten og havnefronten.


Området rummer små overraskende oaser.

Arkitektur - Byrum og landskab

Områdets grønne og frodige karakter med både åbne partier og mere tilgroede oaser skal sikres. I området findes også kulturhistoriske spor, der skal sikres - herunder det tidligere banetracé.


Syrestien er både et kulturhistorisk spor og en vigtig forbindelse mellem Stigsborg og Nørresundby Midtby.
Trafik - Veje og stier

Området er helt centralt, set i forhold til at sikre en ubrudt rekreativ stiforbindelse langs fjordkysten, som bl.a. sammenbinder de mange byomdannelsesområder. Syrestien udgør forbindelsesleddet mellem Nørresundby Midtby og Stigsborg.

20-04-2020
Anvendelse
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets anvendelse.
Højde: Max. 5 m
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal have en grøn og varieret karakter.
Kulturhistoriske værdier skal sikres.
Kig til fjorden må ikke sløres af bygninger eller beplantning.
Trafik - Veje og stier
Der skal sikres en øst-vest gående stiforbindelse mellem Havnegade og Nordre Havnegade.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Zoneforhold
En lokalplan skal overføre landzoneareal til byzone.