Kommuneplan forsiden

1.2.D12 Stigsborg - Parkkvarteret øst

Mål

Målet med planlægningen er at fastlægge rammer for områdets fremtidige omdannelse og udvikling til boligområde, hvor der også er plads til kontorer o.lign.

Der lægges stor vægt på en høj arkitektonisk standard. Bebyggelsen i Stigsborg skal være varieret og oplevelsesrig.

Typologisk diversitet, skift i højder, forskellige boligtyper og program er med til at give kvartererne kompleksitet og variation i struktur og volumen.

 

Anvendelse

Området skal anvendes til blandet bolig og erhvervsområde.

Byggemuligheder

Det er hensigten, at bebyggelsen skal opføres som en blanding af karréer og rækkehuse i varierende højde med skift i etageantal.

Variationen i højder og typologier skal være med til at skabe en oplevelsesrig og varieret by med mangfoldighed i boligformer.

Rækkehustypologien kan også optræde som gårdhuse.

Miljø

Evt. støjpåvirkning fra aktiviteter i Stigsparken skal vurderes.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området skal være en sammensat, varieret og åben karréstruktur med vægt på det grønne og større typologisk variation. Bebyggelsen bygges til kant af byggelinien med åbninger i strukturen og lavere bebyggelse ud til lokalvejene.

Teknisk forsyning

Al regnvand i Stigsborg Havnefront Etape 1 skal håndteres lokalt i veje, gårde, byrum, grønne strøg mv. (LAR), hvorefter vandet udledes til Limfjorden. Forurenet vand fra fx veje skal renses lokalt, inden det ledes videre.

10-02-2020
Anvendelse
Boliger (tæt lav og etage)
Restaurant o.l.
Hotel o.l.
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Etager: 2-6
En lokalplan skal via byggefelter fastsætte de præcise byggemuligheder.
En lokalplan skal fastsætte bestemmelser om variation i bebyggelsestypologier. 
En lokalplan skal fastsætte bestemmelser om variation i højder med etageskift. 
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3
Arkitektur - Byrum og landskab
Der skal sikres kig mod Limfjorden og Stigsparken.
Lokalplaner skal sikre et højt arkitektonisk niveau.
Detaljeringen skal være med til at give byen en menneskelig skala og binde byen sammen.
Kvalitetsfyldte opholdsarealer prioriteres højt.
Trafik - Veje og stier
Parkeringsnorm for biler: 
½ p-plads pr. bolig.
Parkeringsnorm for øvrige anvendelser fastsættes efter en konkret vurdering.
Parkeringsnorm for cykler:
I overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Der skal etableres et fælles LAR-system for Stigsborg-området til håndtering af regnvand.
Zoneforhold
Byzone