Kommuneplan forsiden

5.9.I2 Oliedepot ved Høvejen

Mål

Området fastholdes som olieberedskabslager.

Miljø

Der skal være særlig fokus på drift og indretning af aktiviteterne vedrørende oliedepot.

27-11-2006
Anvendelse
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Større industri.
Ingen grundvandstruende aktiviteter.

Kun olieberedskabslager
Byggemuligheder
Der må højst opføres 300 m2 over færdigt terræn.
Bygge- og beskyttelseslinier:
Skovbyggelinie (300 m).
Miljø
Ingen grundvandstruende aktiviteter.
Beskyttet natur (§3).
Arkitektur - Byrum og landskab
Hvorup Kirke skal fastholdes som landemærke
Skærmende beplantning mod omgivende områder.
Zoneforhold
Landzone