Kommuneplan forsiden

5.9.T2 Højspændings­tracé

Mål

Området skal friholdes for bebyggelse, anlæg og beplantning, der kan hindre etablering af to 150 kV-ledningsanlæg.

Højspændingsmasterne skal placeres på en måde, som ikke giver væsentlige gener for de omkringboende.

Anvendelse

Området afgrænses som en 100 m bred korridor, der skærer en række landbrugsarealer.

27-11-2006
Anvendelse
Tekniske anlæg
Natur
Landbrug
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Der må ikke opføres eller indrettes ny bebyggelse, bortset fra bygninger m.v., der er nødvendige for områdets anvendelse til højspændingsanlæg.
Masternes højde må ikke overstige 50 m over eksisterende terræn.
Beskyttelseslinie: strand (300 m)
Miljø
Beskyttet natur (§ 3).
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Zoneforhold
By- og landzone