Kommuneplan forsiden

5.9.L1 Milbakken

Mål

Målet er at sikre vejbyens karakteristiske træk som  bebyggelsesmønsteret og bevaringsværdig bebyggelse.

Anvendelse

Med den brede vifte af anvendelsesmuligheder er der skabt mulighed for at overflødiggjorte bevaringsværdige landbrugsbygninger kan bruges til nye aktiviteter. Formålet er blandt andet at skabe grundlag for fortsat bevaring og vedligeholdelse af bygningerne.

Forud for placeringen af institutioner med mere end 6 beboere og/eller 2 ansatte samt andre institutioner/virksomheder, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning.

Byggemuligheder

Nye boliger kan ikke etableres uden for eksisterende bebyggede områder.

Der kan kun tillades samlede enkeltprojekter på max. 6 boliger i alt. Hensigten med den afdæmpede udviklingstakt, er at bevare landsbymiljøets særlige karakter og skabe basis for løbende integration af nye beboere.

Hvis bevaringsværdige tidligere landbrugsbygninger ombygges til boligformål, kan der evt. tillades et samlet enkeltprojekt på mere end 6 boliger i alt.

Arkitektur - Byrum og landskab

Milbakken er en landsbystruktur opstået som en koncentration af ensartede statslånshusmandsbrug.

Strukturen med de mange ensartede husmandsparceller adskilt af levende hegn er stadig bevaret trods nyere tilbygninger. 

Oplevelsen af det afvekslende forløb med beplantede rum mellem bygninger til åbne passager med vidt udsyn over omgivelserne ønskes fastholdt.

Det er hensigten, at ny bebyggelse skal indpasses under hensyntagen til, at disse væsentlige karaktertræk skal bevares.

Der lægges også vægt på, at ny bebyggelse udformes under hensyntagen til de eksisterende landsbykvaliteter ved at bebyggelsen refererer til de historiske byggetraditioner.

23-11-2009
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Enkeltstående butikker*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Hotel/restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Værksteder o.l.
Landbrug
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 15
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m (gælder ikke landbrugets driftsbygninger)
1-2 boliger årligt og kun som afrunding af eksisterende strukturer. Grønt areal kan ikke bebygges, se illustrationsplan.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se  retningslinje 4.1.3
Beskyttet natur (§ 3).
Arkitektur - Byrum og landskab
Landskabelige strukturer skal respekteres.
Området skal fremstå med naturkarakter.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se  retningslinje 5.2.3
En lokalplan skal have bevarende sigte.
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg respektere den stedlige byggeskik.
Markant beplantning skal bevares.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Zoneforhold
Landzone