Kommuneplan forsiden

5.9.N2 Ajstrup Mose

Mål

Målet er at sikre den særlige landskabstype med det udstrakte sø- og moseområde og samtidig forbedre spredningsmulighederne for planter og dyr. Samtidig skal adgangsmulighederne for borgerne forbedres. Området skal friholdes for skov.

Anvendelse

Der er mulighed for at anvende overflødiggjorte landbrugsbygninger til mindre erhvervsvirksomheder og 1 bolig pr. ejendom, men kun efter forudgående anmeldelse til Aalborg Kommune.

Naturområdet omfatter sammenhængende mose-, sø- og engarealer. Et mindre område er udlagt til råstofindvinding.

Byggemuligheder

Bestemmelsen om højde og etageantal gælder kun nye bygninger uden tilknytning til eksisterende bebyggelse. Hensigten er, at eksisterende bebyggelse skal kunne genopføres og tilføjes mindre tilbygninger med samme højde og etageantal som de eksisterende bygninger.

Arkitektur - Byrum og landskab

Større områder er i dag tilplantet med skov eller opdyrket landbrugsområder. Igennem en ekstensiv landbrugsdrift, fx græsning, er målet at fremme moseområdets særlige natur- og landskabskarakter.

27-11-2006
Anvendelse
Landbrug (ekstensiv)
Naturbeskyttelse
Råstofgravning
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun nybyggeri og anlæg som er nødvendige for områdets anvendelse.
Ingen større udvidelsesmuligheder for eksisterende virksomheder.
Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri, medhjælperboliger o.l. kun i tilknytning til eksisterende bebyggelse.
Etager: Max. 1
Højde: Max. 6 m
Miljø
Beskyttet natur (§ 3).
Sammenhængende økologisk forbindelse gennem området.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå som  åbent naturområde med ekstensiv landbrugsdrift.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres i princippet som vist på illustrationsplanen.
Zoneforhold
Landzone