Kommuneplan forsiden

5.9.H2 Hvorup

Arkitektur - Byrum og landskab

Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder. Se "Din virksomhed - byens ansigt".

Anvendelse
Butikker til særlig pladskrævende varegrupper*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Kontorer
Service
Benzinsalg***
Trykkeri o.l.
Fritidsformål
Undervisning
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. xx m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.4
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
*** Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 40-50 %
Etager: 2-3
Fælles opholdsareal: Min. 5 %
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Arkitektur - Byrum og landskab
Bestemmelse vedr. væsentlige byarkitektoniske karaktertræk, landmarks, sigtelinjer mv.
Krav til arkitektonisk kvalitet og udformning af interne veje, forarealer, opholdsarealer og parkering.
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning, og udendørs udstilling.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede arealer.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Zoneforhold
Landzone