Kommuneplan forsiden

5.9.I1 Kartoffelmelsfabrikken

Mål

Det er målet at sikre udviklingsmuligheder for den eksisterende industrivirksomhed under hensyntagen til omgivelserne. 

Anvendelse

Området må ikke udvikles til en industripark eller lignende. Hvis virksomhedens aktivitet ophører, skal området dyrkes landbrugsmæssigt.

Byggemuligheder

Området omfatter udelukkende kartoffelmelsfabrikkens arealer. Området er zoneinddelt, så de højeste bygninger placeres midt i området.

På illustrationen er vist princip for bebyggelse og beplantning. Inden for zone A må bebyggelse opføres i en maksimal højde på 12,5 meter og inden for zone B må bebyggelse opføres i en maksimal højde på 40,0 meter. For siloer inden for zone B kan tillades en maksimal højde på 60,0 m. 

 5 9 112 Kp Zonekort 500

Princip for områdets zoneinddeling og afskærmende beplantning.

Arkitektur - Byrum og landskab

Industribebyggelsen er meget synlig i det flade landskab.

De højeste bygningskroppe (zone B) skal holdes samlet og må ikke beklædes med reflekterende materialer. De skal i deres udformning og ved deres arkitektoniske bearbejdning fremstå som et samlet anlæg.

Bebyggelse og anlæg skal afskærmes mod omgivelserne med et beplantningsbælte, som vist på illustrationen.

22-03-2021
Anvendelse
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Større industri
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Højde: Zone A max. 12,5 m og zone B max. 40,0 m. For siloer i zone B max. 60,0 m. 
Miljø
Miljøklasse 4-6, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se  retningslinje 4.1.3
Grænseværdier for støj fra trafik, se  retningslinje 13.3
Beskyttet natur (§ 3).
Arkitektur - Byrum og landskab
Ved udformningen af høje bygningsdele skal det sikres, at de fremstår arkitektonisk overbevisende som et samlet anlæg i landskabet.
Mod omgivelserne skal etableres en afskærmende beplantning.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang fra Gravsholtvej
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Individuel naturgas.
Zoneforhold
Landzone