Kommuneplan forsiden

5.9.N1 Tylstrup Skov

Mål

Målet er at skabe et bynært skovområde syd for Tylstrup. Skoven skal beskytte grundvandsressourcen, give nye rekreative muligheder og forbedre spredningsmulighederne for planter og dyr.

Anvendelse

Byrådet ønsker en flersidig arealanvendelse i området med hovedvægt på lagt skov.

Der er mulighed for at anvende overflødiggjorte landbrugsbygninger til mindre erhvervsvirksomheder og 1 bolig pr. ejendom, men kun efter forudgående anmeldelse til Aalborg Kommune.

Byggemuligheder

Bestemmelsen om højde og etageantal gælder kun nye bygninger uden tilknytning til eksisterende bebyggelse. Eksisterende bebyggelse skal kunne genopføres og tilføjes mindre tilbygninger med samme højde og etageantal som i dag.

Arkitektur - Byrum og landskab

Med de nye skovområder er det hensigten at skabe et afvekslende landskab med op til 40% lysninger så bl.a. vigtige udsigskiler mv. friholdes for beplantning.

Området øst for landevejen, skal friholdes for skovrejsning af hensyn til indblik til Ajstrup Kirke

I landskabeligt åbne områder kan nye bygninger fx udformes som længehuse med ydervægge i blank/hvidkalket murværk eller malet i jordfarver. Tage på beboelsesbygninger kan udføres i tegl (ikke glaseret) eller skifer, tage på lader og øvrige erhvervsbygninger kan fx beklædes med pandeplader. I skovområder kan der fx bygges i træ.

27-11-2006
Anvendelse
Kulturelle formål (kun naturformidling o.l.)
Undervisning (kun naturskole o.l.)
Institutioner (kun naturinstitutioner for børn og unge o.l.)
Rekreative formål
Landbrug (ekstensiv)
Naturbeskyttelse
Skovrejsning kun i område vist på illustrationsplan.
Indsatsområde for grundvandsbeskyttelse.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Ingen større udvidelsesmuligheder for virksomheder.
Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri, medhjælperboliger o.l. kun i tilknytning til eksisterende bebyggelse.
Kun bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets anvendelse.
Etager: Max. 1
Højde: Max. 6 m
Bygge- og beskyttelseslinier: Skov (300 m)
Miljø
Ingen grundvandstruende aktiviteter.
Beskyttet natur (§ 3). 
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå som hhv. varieret skovlandskab og åbne landområder.
Bygninger skal i skala, formsprog og materialevalg tilpasses omgivelsernes karakter.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Teknisk forsyning
Højspændingstracé gennem området.
Delvis individuel naturgas.
Zoneforhold
By- og landzone.
Del af vejareal er i byzone.