Kommuneplan forsiden

5.9.N8 Vadum Skov

Mål

Målet er at skabe et større sammenhængende skovområde mellem Vadum, Nørre Halne, Biersted og Aabybro. Skoven har til formål at beskytte grundvandsressourcen, skabe nye rekreative muligheder og forbedre livsbetingelserne for planter og dyr.

Anvendelse

I området er der mulighed for forskellig arealanvendelse med hovedvægt på over en årrække at få etableret mere skov.

Områder, der ikke er udpeget som skovrejsningsområder, skal friholdes for skovrejsning af hensyn til indblik til Vadum Kirke.

Inden for området er der vandindvindingsanlæg.

Inden for område er udpeget område til råstofgravning.

 

 

 

Arkitektur - Byrum og landskab

Med de nye skovområder er det hensigten at skabe et afvekslende landskab med op til 40% lysninger, så vigtige udsigtskiler mv. friholdes for beplantning.

I landskabeligt åbne områder kan nye bygninger fx udformes som længehuse med ydervægge i blank/hvidkalket murværk eller malet i jordfarver. Tage på beboelsesbygninger kan udføres i tegl (ikke glaseret) eller skifer. Tage på lader og øvrige erhvervsbygninger kan f.eks. beklædes med pandeplader. I skovområder kan der f.eks. bygges i træ.

Trafik - Veje og stier

Det nedlagte jernbanetracé Aalborg- Aabybro skal sikres som en rekreativ sti, der mod vest fører til Vadum og videre gennem bl.a. skovrejsningsområderne til Vesterhavet og mod øst til Aalborg og videre til Østkysten.

18-01-2021
Anvendelse
Kulturelle formål (kun naturformidling o.l.)
Undervisning (kun naturskole o.l.)
Institutioner (kun naturinstitutioner for børn og unge o.l.)
Rekreative formål
Landbrug (ekstensiv)
Naturbeskyttelse
Skovrejsning kun i område vist på illustrationsplan.
Indsatsområde for grundvandsbeskyttelse.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå som hhv. varieret skovlandskab og åbne landområder.

Kulturspor skal sikres.

Bygninger skal i skala, formsprog og materialevalg tilpasses omgivelsernes karakter.

Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Banetracéet  Aalborg -Aabybro reserveres til sti.
Zoneforhold
Landzone