Kommuneplan forsiden

5.9.O1 Attruphøj

Mål

Målet er at fastholde gode rammer for døgninstitutionen til fysisk og psykisk handicappede.

Anvendelse

Kun institution/boliger og servicecenter mv. til fysisk og/eller psykisk handicappede.

Kun små tekniske anlæg til områdets forsyning.

Arkitektur - Byrum og landskab

Ny bebyggelse skal være i en nutidig arkitektur og placeres og udformes med respekt for terrænet og områdets skovbrynsagtige karakter.

Friarealer, som ikke anlægges som deciderede opholdsarealer, parkering mv. skal i al væsentlighed henligge i naturtilstand.
Egentlig hegning mod omgivelserne skal undgås, og må i givet fald kun være i form af egnskarakteristiske buske og træer.


De eksisterende bygninger er nedslidte og ude af takt med tidens krav. Der opføres derfor en ny tidssvarende døgninstitution til fysisk og psykisk handicappede.
Trafik - Veje og stier

Der skal sikres stiforbindelse mellem Attrupvej og det nedlagte banespor nord for området.


Traceet fra det nedlagte banespor anvendes som stiforbindelse mellem Vodskov og Uggerhalne 
27-11-2006
Anvendelse
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Etageareal max. 2.500 m²
Etager: Max. 1½
Højde: Max 8,5 m
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Arkitektur - Byrum og landskab
Beplantningsbælte mod syd og øst skal sikres.
Trafik - Veje og stier
Vejbetjenes fra Vodskovvej via Attrupvej
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Naturgas
Zoneforhold
Landzone