Kommuneplan forsiden

5.9.L5 Torpet

Mål

Målet er at fastholde landsbyens karakteristiske træk med naturkarakter og bevaringsværdig bebyggelse. Særlig væsentlig er at sikre Vadum Kirke som et landemærke i området.

Anvendelse

Med den brede vifte af anvendelsesmuligheder er der skabt mulighed for at overflødiggjorte bevaringsværdige landbrugsbygninger kan bruges til nye aktiviteter. Formålet er blandt andet at skabe grundlag for fortsat bevaring og vedligeholdelse af bygningerne.

Forud for placeringen af institutioner med mere end 6 beboere og/eller 2 ansatte samt andre institutioner/virksomheder, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning.

Byggemuligheder

Der kan kun tillades ét samlet enkeltprojekt på max. 6 boliger i planperioden. Hensigten med den afdæmpede udviklingstakt, er at bevare landsbymiljøets særlige karakter og skabe basis for løbende integration af nye beboere.

Hvis tidligere landbrugsbygninger ombygges til boligformål, kan der evt. tillades et samlet enkeltprojekt på mere end 6 boliger i alt.

I forbindelse med nybyggeri af f.eks. siloer ved landbrugsejendomme bør placeringen og højde overvejes nøje under hensyntagen til kirkens nærhed.

Ny bebyggelse nord for Vadum Kirkevej skal indpasses så indkig fra vejen mod kirken ikke generes. Mod Vadum Kirkevej sikres et beplantningsbælte, som afskærmning for ny bebyggelse.

Område hvor der kan opføres byggeri efter etablering af randbeplantning.
Arkitektur - Byrum og landskab

Det flade landskab omkring landsbyen gør, at Vadum Kirke er synlig så langt væk som fra bakkerne ved Hvorup og Lindholm Høje. Også fra områder syd for Limfjorden som f.eks. fra bakkerne ved Frejlev og Skovbakken kan kirken ses. Udsigtslinjerne til kirken fra omgivelserne må ikke sløres ved byggeri eller beplantning. Derfor er skovrejsning ikke ønskeligt tæt på kirken.

Kirken, kirkegården med kampestensdiget, landejendommen øst for kirken og de små beboelseshuse vest for kirken udgør en værdifuld helhed trods bygningernes forskelligartede facade og tagmaterialer.

Der lægges også vægt på, at ny bebyggelse udformes under hensyntagen til de historiske byggetraditioner eller ved at den på anden vis tilpasses naturomgivelserne - fx ved at der bygges i træ.

Ved det store vejkryds og ved langs Brorholtvej mellem kirkegården og annekskirkegården forslås plantning af opstammede træer.


Kirken er meget synlig fra områderne sydøst for kirken.
 
Områder, hvor skovrejsning er uønsket.
Trafik - Veje og stier

Det nedlagte jernbanetracé Aalborg- Aabybro langs landsbyens sydvestlige afgrænsning skal sikres som en rekreativ sti, der mod vest fører til Vadum og videre gennem bl.a. skovrejsningsområderne til Vesterhavet og mod øst til Aalborg og videre til Østkysten.

23-11-2009
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Enkeltstående butikker*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Hotel/restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Værksteder o.l.
Landbrug
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 25
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m (gælder ikke landbrugets driftsbygninger)
1-2 boliger årligt og kun som afrunding af eksisterende strukturer. Grønt areal må ikke bebygges, se illustrationsplan.
Provst Exner fredning vedrørende Vadum Kirke
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3
Beskyttet natur (§ 3).
Arkitektur - Byrum og landskab
Landskabelige strukturer skal respekteres.
Området skal fremstå med naturkarakter.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3
En lokalplan skal have bevarende sigte.
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg respektere den stedlige byggeskik.
Markant beplantning skal bevares.
Kirkebeskyttelseszone vedrørende Vadum Kirke.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Banetracéet  Aalborg -Aabybro reserveres til sti.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Zoneforhold
Landzone