Kommuneplan forsiden

5.9.N5 Langholt Hovedgård

Mål

Målet er at sikre markante landskabelige helheder i herregårdsmiljøet og de udstrakte moseområde og at forbedre spredningsmulighederne for planter og dyr knyttet til naturområdet.

Byggemuligheder

Bestemmelsen om højde og etageantal gælder kun nye bygninger uden tilknytning til eksisterende bebyggelse. Hensigten er, at eksisterende bebyggelse skal kunne genopføres og tilføjes mindre tilbygninger med samme højde og etageantal som de eksisterende bygninger.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området omfatter sammenhængende lavbundsarealer med beskyttede moser, natur- og kulturenge og småsøer langs Gerå, samt en større skov der omkranser hovedgårdens driftsbygninger og strækker sig videre østpå.

Gennem naturgenopretning og ekstensiv landbrugsdrift vil naturindholdet kunne øges.

De karakteristiske træk i herregårdslandskabet i form af diger, løvskove og levende hegn, der adskiller de store markfelter, skal fastholdes.

Langholt -Hovedgaard _250
Langholt Hovedgård er et smukt eksempel på den sidste epoke i dansk herregårdsarkitektur.
22-03-2021
Anvendelse
Institutioner (kun naturinstitutioner for børn og unge o.l.)
Rekreative formål
Landbrug Naturbeskyttelse
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Ingen større udvidelsesmuligheder for virksomheder.
Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri, medhjælperboliger o.l. kun i tilknytning til eksisterende bebyggelse.
Kun bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets anvendelse.
Etager: Max. 1
Højde: Max. 6 m
Bygge- og beskyttelseslinier: Skov (300 m)
Sø- og å (150 m).
Miljø
Beskyttet natur (§ 3)
Sammenhængende økologisk forbindelse gennem området.
Arkitektur - Byrum og landskab
Kulturspor skal sikres
Naturområder  genoprettes
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Zoneforhold
Landzone