Kommuneplan forsiden

5.9.N10 Hvorup

Mål

Et større område mellem Høvejen og Vangen er militært øvelsesområde. På grund af områdets beliggenhed ved Nørresundby er det ønskeligt at åbne området for offentligheden i det omfang det ikke er i konflikt med de militære aktiviteter i området. Det er målet, at den åbne karakter skal fastholdes. Der lægges også stor vægt på at beskytte grundvandet mod forurening.

Anvendelse

Byrådet ønsker at områdets natur- og landskabskvaliteter forbedres og gøres mere tilgængelige.

Der er mulighed for at anvende overflødiggjorte landbrugsbygninger til mindre erhvervsvirksomheder og 1 bolig pr. ejendom, men kun efter forudgående anmeldelse til Aalborg Kommune.

Inden for området er der vandindvindingsanlæg for Lindholm Vandværk - Voerbjergvej.

Miljø

Området omfatter beskyttelseszoner for drikkevandsboringer, hvorfor grundvandsbeskyttelsen skal iagttages med skærpet opmærksomhed. Retningslinier for grundvandsbeskyttelsen er nærmere beskrevet i en indsatsplan.

Området berøres af støj lufthavnen, fra Høvejen og jernbanen, skyde- og motorcrossbane samt fra det militære område.

27-11-2006
Anvendelse
Fritidsformål
Undervisning
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Landbrug (ekstensiv)
Naturbeskyttelse
Indsatsområde for grundvandsbeskyttelse.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Beskyttelseslinier: Sø og å (150 m) og
fortidsminde (100 m)
kirke (300 m)
Skov (300 m)
Ingen større udvidelsesmuligheder for virksomheder.
Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri, medhjælperboliger o.l. kun i tilknytning til eksisterende bebyggelse.
Miljø
Ingen grundvandstruende aktiviteter.
Beskyttet natur (§ 3).
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3
Støj fra fritidsanlæg, skydebane og militær øvelsesterræn.
Arkitektur - Byrum og landskab
Landskabets varierende karakterer skal forstærkes.
Kulturspor skal sikres.
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg tilpasses det omgivende landskabs karakter.
Hvorup Kirke skal fastholdes som landemærke
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Zoneforhold
By- og landzone.
Del af vejareal er i byzone.