Kommuneplan forsiden

5.9.H1 Hostrup

Mål

Målet med dette område er at skabe udvidelsesmulighed for den eksisterende bilbutik/autohandel i området.

Anvendelse

Områdets anvendelse afgrænses til alene at omfatte butikker med pladskrævende varer, da formålet med rammeområdet er at skabe udviklingsmulighed for den eksisterende bilbutik/autohandel, - ikke at skabe et nyt generelt erhvervsområde.

Arkitektur - Byrum og landskab

Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder. Se "Din virksomhed - byens ansigt"

Trafik - Veje og stier

Området skal trafikbetjenes fra Sulsted Kirkevej.

Zoneforhold

Området er og fastholdes i landzone.

08-06-2015
Anvendelse
Butikker til særlig pladskrævende varegrupper.
Boliger kun i tilknytning til erhverv.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Bruttoetageareal: Max. 3.000 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.4
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50
Etager: Max. 2
Højde: Max 8,5m
Miljø
Miljøklasse 1-4, se Bilag A
Arkitektur - Byrum og landskab
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning, og udendørs udstilling.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Kollektiv varmeforsyning
Zoneforhold
Landzone