Kommuneplan forsiden

5.9.A1 Hvorupgård Mark

Mål

Området omfatter den det flade areal mellem Hammer Bakker og Sundbyøen. Det er målet, at den åbne karakter skal fastholdes. Samtidig skal grundvandet beskyttes mod forurening.

Anvendelse

I området med ekstensiv landbrugsdrift ønskes flersidig arealanvendelse, hvor landbrugsdrift sker under hensyn til natur- og grundvandsbeskyttelse samt beskyttelse af vandløb.

Inden for området udlagt til intensiv landbrugsområde vurderes der som udgangspunkt at være plads til større industribrug, såfremt øvrige relevante krav kan overholdes.

Områderne skal ses i afsnit om landdistrikt.

Der er mulighed for at anvende overflødiggjorte landbrugsbygninger til mindre erhvervsvirksomheder og 1 bolig pr. ejendom, men kun efter forudgående anmeldelse til Aalborg Kommune.

Miljø

Området berøres af støj fra motorvejen, lufthavnen, jernbanen samt fra skyde- og motocrossbane.

Området omfatter beskyttelseszoner for drikkevandsboringer (i form af indsatsområde med hensyn til nitrat, indvindingsoplande og kildepladszoner, hvorfor grundvandsbeskyttelseshensynet skal iagttages med skærpet opmærksomhed). Retningslinjer for grundvandsbeskyttelsen er nærmere beskrevet i en indsatsplan.

 

Arkitektur - Byrum og landskab

Hvorup Kirke og dens omgivelser skal sikres mod ændringer, der er uforenelige med den kulturhistoriske lokalitet.

Lergravene har efterladt store søer i det flade landskab syd for motorvejen. Søerne kan danne rammen for aktiviteter, der ikke er i konflikt med sikringen af grundvandet i området.

Anvendelse
Landbrug (ekstensivt)
Indsatsområde for grundvandsbeskyttelse.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Beskyttelseslinier: Skov (300 m), sø og å (150 m) og
fortidsminde (100 m).
Ingen større udvidelsesmuligheder for virksomheder.
Miljø
Ingen grundvandstruende aktiviteter inden for det særlige drikkevandsområde og vandindvindingsområdet.
Beskyttet natur (§ 3)
Grænseværdier for støj fra trafik, se  retningslinje 13.3
Støj fra fritidsanlæg
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå som et åbent landskab med læhegn o.l.
Kulturspor skal sikres.
Hvorup Kirke skal fastholdes som landemærke.
Kirkebeskyttelseszone vedrørende Vadum kirke.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se  retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Teknisk forsyning
Højspændingstracé og naturgasledning sikres gennem området
Zoneforhold
Landzone