Kommuneplan forsiden

5.9.N3 Hammer Bak­ker

Mål

At der sker en afgrænsning af delområderne, således at "hullerne" udfyldes med det formål at de omkringliggende arealer i Hammer Bakket kan fredes.


Flere steder kan der opleves flotte kig ud over bakkerne og det omgivende flade landskab.
Anvendelse

Det er hensigten, at der skal kunne etableres støttepunkter for friluftsaktiviteter i tilknytning til det rekreative stinet.

Der kan alene etableres institutioner som har til formål at understøtte og formidle områdets natur, landskab og kulturhistorie. Eksempelvis en naturskole eller en skovbørnehave.

Uden for Natura 2000-området er der  mulighed for at anvende overflødiggjorte landbrugsbygninger til mindre erhvervsvirksomheder og 1 bolig pr. ejendom, men kun efter forudgående anmeldelse til Aalborg Kommune.

Inden for området er der vandforsyningsanlæg for Vodskov Vandværk, Østbjerggård, Vodskov Vandværk, Tingvej, Uggerhalne Vandværk og Gl. Vodskov Vandværk, Hammer Bakker.

Byggemuligheder

Hensigten er, at eksisterende bebyggelse skal kunne genopføres og tilføjes mindre tilbygninger med samme højde og etageantal som de eksisterende bygninger.

Miljø

Den østlige del påvirkes af påvirkes af støj fra skydebane.

Området omfatter beskyttelseszoner for drikkevandsboringer i form af indsatsområde med hensyn til nitrat, indvindingsoplande og kildepladszoner, hvorfor grundvandsbeskyttelseshensynet bør iagttages med skærpet opmærksomhed. Retningslinier for grundvandsbeskyttelsen er nærmere beskrevet i en indsatsplan.

Arkitektur - Byrum og landskab

Det er hensigten at gennemføre et naturgenopretningsprojekt for Hammer Bakker.

Der lægges vægt på at undgå spredt bebyggelse i og omkring bakkerne.


Bakkernes varierede naturtyper skal ligesom de mange kulturhistoriske spor synliggøres.

Aktivitetsområder med plads til aktiviteter som mountainbike, paintball, naturlegeplads, hundeskov og overnatningssteder placeres i de tætte, mere robuste skovområder, der tåler større slid, mens de mere sårbare naturtyper sikres en mere skånsom udnyttelse.
Trafik - Veje og stier

Udover de eksisterende stier indgår vejene i bakkerne som vigtige gang- og cykelforbindelser. Derfor skal der opretholdes hastighedsbegrænsning på max. 30 km/t.

27-11-2006
Anvendelse
Institutioner
Fritidsformål
Rekreative formål
Landbrug (ekstensiv)
Naturbeskyttelse.
Indsatsområde for grundvandsbeskyttelse.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun nybyggeri og anlæg som er nødvendige for områdets anvendelse.
Ingen større udvidelsesmuligheder for eksisterende virksomheder.
Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri, medhjælperboliger o.l. kun i tilknytning til eksisterende bebyggelse.
Etager: Max. 1
Højde: Max. 6 m
Bygge- og beskyttelseslinier: Skov (300 m), å (150 m) og fortidsminder (100 m)
Kirke (300 m)
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3
Beskyttet natur (§ 3).
Sammenhængende økologisk forbindelse gennem området.
Ingen grundvandstruende aktiviteter.
Arkitektur - Byrum og landskab
Landskabets varierende karakterer skal forstærkes.
Kulturspor skal sikres.
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg tilpasses det omgivende landskabs karakter.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Teknisk forsyning
Delvis individuel naturgas.
Zoneforhold
By- og landzone.
Del af vejareal er i byzone.