Kommuneplan forsiden

5.9.N6 Gotlandsmose

Mål

Målet er at sikre markante landskabelige helheder i det udstrakte moseområde og at forbedre spredningsmulighederne for planter og dyr knyttet til naturområdet. Området skal friholdes for skov.

Anvendelse

Der er mulighed for at anvende overflødiggjorte landbrugsbygninger til mindre erhvervsvirksomheder og 1 bolig pr. ejendom, men kun efter forudgående anmeldelse til Aalborg Kommune.

Byggemuligheder

Bestemmelsen om højde og etageantal gælder kun nye bygninger uden tilknytning til eksisterende bebyggelse. Hensigten er, at eksisterende bebyggelse skal kunne genopføres og tilføjes mindre tilbygninger med samme højde og etageantal som de eksisterende bygninger.

Arkitektur - Byrum og landskab

Naturområdet omfatter sammenhængende mose- og engarealer i Rasmusmose og Godtlandsmosen. I Godtlandsmosen nordlige del er der bl.a. næringsfattige kær og opdyrkede landbrugsområder.

Den resterende del af Godtlandsmose og Rasmusmose er i dag stort set tilgroet og den rekreative værdi som udflugtsmål er begrænset, da almindelig færden til fods nærmest er umulig. 

Et naturgenopretningsprojekt for mosen, hvor uønsket beplantning blev fjernet, de gamle tørvehuller og søer blev oprenset samtidig med, at der blev etableret et mindre stinet, kunne skabe et yderst attraktivt område med den særlige natur- og landskabskarakter.

27-11-2006
Anvendelse
Landbrug (ekstensiv)
Naturbeskyttelse
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Ingen større udvidelsesmuligheder for virksomheder.
Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri, medhjælperboliger o.l. kun i tilknytning til eksisterende bebyggelse.
Kun bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets anvendelse.
Etager: Max. 1
Højde: Max. 6 m
Miljø
Beskyttet natur (§ 3)
Sammenhængende økologisk forbindelse gennem området.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå som  åbent naturområde.
Kirkebeskyttelseszone vedrørende Horsens Kirke.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3
Zoneforhold
Landzone