Kommuneplan forsiden

5.9.R1 Motorbane ved Hvorup

Mål

Området skal først og fremmest anvendes til støjende fritidsaktiviteter, som eksempelvis skydebane, knallertbane og go-cartbane.


Området er velegnet til støjende aktiviteter, da det i forvejen ligger inden for støjkonsekvensområdet for lufthavnen
27-11-2006
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Indsatsområde for grundvandsbeskyttelse.
Byggemuligheder
Etager: Max. 1
Højde: Max. 8,5 m
Området må ikke bebygges bortset fra mindre bygninger, der er nødvendige for områdets anvendelse til skydebane, knallertbane, go-cartbane og lignende.
Bygge- og beskyttelseslinier:
Skov (300 m).
Miljø
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Området berøres af støj fra lufthavnen.
Der skal sikres areal til beplantningsbælte og støjvold som afskærmning mod det åbne land.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Højspændingstracé gennem området
Zoneforhold
Landzone