Kommuneplan forsiden

5.9.L4 Vester Halne

Mål

Målet er at fastholde vejbyens karakteristiske træk med bebyggelsesmønsteret og bevaringsværdig bebyggelse. 

Områderne mod nord og vest er udlagt til skovrejsning, hvilket er væsentligt i forhold til behandlingen af landsbyens afgrænsning.

Selvom landskabet er relativ fladt, er Vester Halnes placering langs kanten af bakkeøen mod de lavtliggende fjordenge meget klar, hvilket skal fastholdes

Anvendelse

Med den brede vifte af anvendelsesmuligheder er der skabt mulighed for at overflødiggjorte bevaringsværdige landbrugsbygninger kan bruges til nye aktiviteter. Formålet er blandt andet at skabe grundlag for fortsat bevaring og vedligeholdelse af bygningerne.

Forud for placeringen af institutioner/virksomheder, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning.

Byggemuligheder

Der skal være en afdæmpet udviklingstakt for at bevare landsbymiljøets særlige karakter og skabe basis for løbende integration af nye beboere.

Arkitektur - Byrum og landskab

Vester Halne har en åben grøn landsbystruktur med et langstrakt forløb langs kanten af en flad svagt hævet bakkeø. Det er hensigten, at ny bebyggelse skal indpasses under hensyntagen til, at disse væsentlige karaktertræk skal bevares.

Der lægges også vægt på, at ny bebyggelse udformes under hensyntagen til de historiske byggetraditioner.

18-01-2021
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Enkeltstående butikker*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Hotel/restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Værksteder o.l.
Landbrug
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 20

Etager: Max. 1½

Højde: Max. 8,5 m (gælder ikke landbrugets driftsbygninger)

Der skal være en afdæmpet udbygningstakt med få nye boliger årligt. Ny bebyggelse skal ske som afrunding af eksisterende strukturer.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.

Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Landskabelige strukturer skal respekteres.

Området skal fremstå med naturkarakter.

Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.

En lokalplan skal have bevarende sigte.

Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg respektere den stedlige byggeskik.

Markant beplantning skal bevares.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, som vist  i princippet på illustrationsplanen og i retningslinje 11.2.6.

Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Zoneforhold
Landzone.