Kommuneplan forsiden

5.9.N7 Skeelslund Skov

Mål

Målet er at anlægge et større sammenhængende skovområde mellem Vadum, Nørre Halne, Biersted og Aabybro. Skoven har til formål at beskytte grundvandsressourcen, skabe nye rekreative muligheder og forbedre livsbetingelserne for planter og dyr.

Anvendelse

Byrådet ønsker en flersidig arealanvendelse i området med hovedvægt lagt på skov.

Der er mulighed for at anvende overflødiggjorte landbrugsbygninger til mindre erhvervsvirksomheder og 1 bolig pr. ejendom, men kun efter forudgående anmeldelse til Aalborg Kommune.

Byggemuligheder

Bestemmelsen om højde og etageantal gælder kun nye bygninger uden tilknytning til eksisterende bebyggelse. Eksisterende bebyggelse skal kunne genopføres og tilføjes mindre tilbygninger med samme højde og etageantal som i dag.

Arkitektur - Byrum og landskab

Med de nye skovområder er det hensigten at skabe et afvekslende landskab med op til 40 % lysninger så bl.a. vigtige udsigtskiler mv. friholdes for beplantning.

27-11-2006
Anvendelse
Rekreative formål
Landbrug (ekstensiv)
Naturbeskyttelse
Skovrejsning.
Indsatsområde for grundvandsbeskyttelse. 
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Ingen større udvidelsesmuligheder for virksomheder.
Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri, medhjælperboliger o.l. kun i tilknytning til eksisterende bebyggelse.
Kun bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets anvendelse.
Etager: Max. 1
Højde: Max. 6 m
Bygge- og beskyttelseslinier: Skov (300 m) og fortidsminder (100 m)
Miljø
Beskyttet natur (§ 3)
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå som et varieret skovlandskab
Bygninger skal i skala, formsprog og materialevalg tilpasses omgivelsernes karakter.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3
Zoneforhold
Landzone