Kommuneplan forsiden

5.9.L2 Ajstrup

Mål

Målet er at fastholde landsbyens karakteristiske træk med det ubebyggede forte, naturen og bevaringsværdig bebyggelse.


Fra den vestlige ende af landsbyen er der et flot kig mod Ajstrup Kirke
Anvendelse

Med den brede vifte af anvendelsesmuligheder er der skabt mulighed for at overflødiggjorte bevaringsværdige landbrugsbygninger kan bruges til nye aktiviteter. Formålet er blandt andet at skabe grundlag for fortsat bevaring og vedligeholdelse af bygningerne.

Forud for placeringen af institutioner med mere end 6 beboere og/eller 2 ansatte samt andre institutioner/virksomheder, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv.

Inden for området er der vandindvindingsanlæg for Ajstrup Østre Vandværk.

Den gamle bevaringsværdige skolebygning ligger som en markant enkeltbygning hvor Bredholdtvej møder Ajstrupvej.
Byggemuligheder

Der kan kun tillades ét samlet enkeltprojekt på max. 6 boliger i planperioden. Hensigten med den afdæmpede udviklingstakt, er at bevare landsbymiljøets særlige karakter og skabe basis for løbende integration af nye beboere.

Hvis bevaringsværdige tidligere landbrugsbygninger ombygges til boligformål, kan der evt. tillades et samlet enkeltprojekt på mere end 6 boliger i alt.

Arkitektur - Byrum og landskab

Den oprindelige landsbystruktur opleves tydeligt idet bebyggelsen stadig ligger omkring den gamle forte, der er bevaret som et stort åbent engareal med et øst-vestgående vandløb. 

Landsbydannelsen er hovedsagelig foregået i byens nordligste del.  Bebyggelsen består af ældre tre- eller firelængede gårde, ældre landsbyhuse og villaer samt enkelte nyere parcelhuse. Gårdene er en del af den bevaringsværdige fortestruktur.

Ny bebyggelse skal indpasses under hensyntagen til, at disse væsentlige karaktertræk skal bevares.

Nye beboelsesbygninger udformes som længehuse.


Engarealerne i den gamle forte udgør et karakterfuldt omdrejningspunkt for landsbyen.

 
23-11-2009
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Enkeltstående butikker*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Hotel/restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Værksteder o.l.
Landbrug
Indsatsområde for grundvandsbeskyttelse.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 25 Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m (gælder ikke landbrugets driftsbygninger)
1-2 boliger årligt og kun som afrunding af eksisterende strukturer.
Grønt areal kan ikke bebygges, se illustrationsplan.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se  retningslinje 4.1.3
Beskyttet natur (§ 3).
Ingen grundvandstruende aktiviteter.
Arkitektur - Byrum og landskab
Landskabelige strukturer skal respekteres.
Fortet skal fremstå med naturkarakter og må ikke bebygges yderligere.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se  retningslinje 5.2.3.
En lokalplan skal have bevarende sigte.
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg respektere den stedlige byggeskik.
Markant beplantning skal bevares.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Individuel naturgas.
Zoneforhold
Landzone