Kommuneplan forsiden

5.9.N9 Haldager Vejle

Mål

Området er en del af EU fuglebeskyttelselsesområdet (Natura 2000-område). De landskabelige, naturmæssige og rekreative kvaliteter er derfor højt prioriteret og lægger særlige begrænsninger på byggeri og anlæg.


Fjordlandskabet rummer både landskabelige, naturmæssige og rekreative kvaliteter.
Anvendelse

Området kan dyrkes landbrugsmæssigt. Den vestlige del er internationalt fuglebeskyttelsesområde, hvorfor landbrugsdrift kun må være være ekstensiv - fortrinsvis græsning.

Overflødiggjorte landbrugsbygninger kan, i den udstrækning det ikke er i konflikt med Natura 2000, anvendes til mindre erhvervsvirksomheder og 1 bolig pr. ejendom, men kun efter forudgående anmeldelse til Aalborg Kommune.


Internationalt naturbeskyttelsesområde
Byggemuligheder

Området skal så vidt muligt friholdes for bebyggelse mv. Der kan dog opføres mindre bygninger til rekreative formål.

Arkitektur - Byrum og landskab

De flade Limfjordsenges karakteristiske landskabelige kvaliteter ønskes fastholdt.

Trafik - Veje og stier

Ryåstien følger kysten langs den nordlige side af Limfjorden fra Limfjordsbroen til Ryå.

Passagen forbi lufthavnen skal bearbejdes i detaljer i et nært samarbejde med lufthavnen og flyvestationen. Den øvrige del af hovedstien følger eksisterende mark- og småveje.

27-11-2006
Anvendelse
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Landbrug (ekstensiv i naturbeskyttelses-område)
Naturbeskyttelse
Tekniske anlæg alene i tilknytning til lufthavnen
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Ingen større udvidelsesmuligheder for virksomheder.
Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri, medhjælperboliger o.l. kun i tilknytning til eksisterende bebyggelse.
Kun bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets anvendelse.
Bygge- og beskyttelseslinje: Skov (300 m). sø- og å (150 m) og strand (300 m).
Miljø
Beskyttet natur (§ 3).
Internationalt naturbeskyttelses-område.
Sammenhængende økologisk forbindelse gennem området.
Arkitektur - Byrum og landskab
Den åbne engkarakter skal bevares.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Zoneforhold
Landzone