Kommuneplan forsiden

5.9.L6 Vejlen

Mål

Målet er at fastholde landsbyens karakteristiske træk med naturkarakter og bevaringsværdig bebyggelse. Områderne mod nord og vest er udlagt til skovrejsning, hvilket er væsentligt i forhold til behandlingen af landsbyens afgrænsning.

Anvendelse

Med den brede vifte af anvendelsesmuligheder er der skabt mulighed for at overflødiggjorte bevaringsværdige landbrugsbygninger kan bruges til nye aktiviteter. Formålet er blandt andet at skabe grundlag for fortsat bevaring og vedligeholdelse af bygningerne.

Forud for placeringen af institutioner med mere end 6 beboere og/eller 2 ansatte samt andre institutioner/virksomheder, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning.

Byggemuligheder

Der kan kun tillades ét samlet enkeltprojekt på max. 6 boliger i alt i planperioden. Hensigten med den afdæmpede udviklingstakt, er at bevare landsbymiljøets særlige karakter og skabe basis for løbende integration af nye beboere.

Hvis tidligere landbrugsbygninger ombygges til boligformål, kan der evt. tillades et samlet enkeltprojekt på mere end 6 boliger i alt.

Miljø

Den nordlige del af landsbyen er berørt af støj fra Thisted Landevej.

Mod syd påvirkes bebyggelsen af støj fra skydebanen ved Vejlerne.

Arkitektur - Byrum og landskab

Vejlen er en vejby opstået hvor den nu nedlagte del af Thisted Landevej krydsede Vester Halnevej. Bebyggelsen ligger relativt tæt på vejskel suppleret med beplantning.

Der lægges vægt på, at ny bebyggelse udformes under hensyntagen til de eksisterende landsbykvaliteter.

23-11-2009
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Enkeltstående butikker*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Hotel/restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Værksteder o.l.
Landbrug
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 25
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m (gælder ikke landbrugets driftsbygninger)
1-2 boliger årligt og kun som afrunding af eksisterende strukturer. Grønt areal kan ikke bebygges, se illustrationsplan.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3
Støj fra skydebane.
Arkitektur - Byrum og landskab
Landskabelige strukturer skal respekteres.
Området skal fremstå med naturkarakter.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3
Markant beplantning skal bevares.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Zoneforhold
Landzone