Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 1.010, ændret anvendelse og byggemuligheder ved Brohuset m.m.

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Tillægget vedrører kommuneplanen for Midtbyen og omfatter området ved Brohuset m.m. (rammeområde 1.1.D1). Området er er udlagt til blandet bolig erhvervsformål.

Kommuneplantillægget giver mulighed for en mere intensiv udnyttelse af en del af rammeområdet samt flere anvendelsesmuligheder.

Tillægget er tidligere blevet godkendt på byrådets møde 15. juni 2009. Offentlighedsperioden var delvist sammenfaldende med offentliggørelsen af Kommuneplan09. Fra indsigere er der udtrykt tvivl om tillægget forholder sig til Kommuneplan 05 eller Kommuneplan09.

Med vedtagelsen af Kommuneplan09 er der skabt et entydigt plangrundlag og kommuneplantillæg 1.010 fremlægges som erstatning for det tidligere fremlagte.

Der gøres opmærksom på det af byrådet tidligere vedtagne lokalplanforslag (15. juni 2009) samt VVM-screening.

Planforslagets baggrund

Som begrundelse for ændringen til en mere intensiv udnyttelse samt mulighed for udvidelsen af anvendelseskategorier, gælder:

Hensigten er, at et fremtidigt nybyggeri på arealet skal rumme blandede bymæssige funktioner. Formålet med planen er muliggøre en omdannelse af arealet under og umiddelbart øst for brofæstet på Aalborg-siden. Arealet rummer Aalborg Havns tidligere administrationskontor– samt den bygning, der tidligere anvendtes som brokontor for Limfjordsbroen.

Hensigten er, at et fremtidigt nybyggeri på arealet skal rumme blandede bymæssige funktioner, og herunder at der etableres mindst 100 offentligt tilgængelige parkeringspladser.

Samtidig er det et formål, at nyt byggeri skal fremtræde med en markant nutidig arkitektur, der afspejler den unikke placering helt tæt ved broen og fjorden. Lokalplanen giver derfor mulighed for, et nyt byggeri, hvor den højeste del (mod øst) kan opføres i 10 etager med en højde på op til næsten 35 m over terræn ved Strandvejen.

Miljøvurdering

"Lov om miljøvurdering af planer og programmer" opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Lokalplanen og kommuneplantillægget er omfatter et projekt i lovens bilag 4, pkt. 10 b: Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser

Planerne er derfor screenet i forhold til kriterierne nævnt i lovens bilag 2. Kommunen har herefter vurderet, at lokalplanen/kommuneplantillægget er omfattet af kravet om at udarbejde en miljøvurdering (Miljørapport), da planens muligheder for at opføre et nybyggeri på op til 10.000 m2 fordelt på 7-10 etager er en væsentlig ændring i forhold til det bestående miljø, der omfatter det gamle havnekontor (3½ etager) med tilhørende parkeringsareal.

Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM)
I henhold til VVM-bekendtgørelsen (nr. 1335 af 6. dec. 2006), bilag 2, pkt. 11a, om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM), skal forvaltningen foretage en vurdering af, om projektet har en væsentlig negativ indvirkning på miljøet og således om projektet er VVM-pligtigt. På baggrund af en gennemført screening af projektet, vurderes det, at der ikke er VVM-pligt. VVM-screeningen foreligger som et separat dokument.

14-06-2010