Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 1.016, nedrivning af "Katedralen"

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Tillægget vedrører kommuneplanen for Nørresundby Midtby og omfatter området ved Lindholm Brygge m.fl. (rammeområde 1.2.D1). Området er udlagt til blandet bolig- og erhvervsformål.

Kommuneplantillægget har til formål at ændre bevaringsbestemmelserne for "Katedralen" - en industribygning i det tidligere DAC-område. Tillægget har således også konsekvenser for indholdet i retningslinie 5.2.3 Bevaringsværdige bygninger.

"Katedralen" har hidtil været optaget i kommuneplanen som bevaringsværdig, idet bygningen blev vurderet til at repræsentere en unik industriarkitektur. Den er imidlertid medtaget af mange års slid og efterfølgende manglende vedligehold. Bevaringskravet vurderes idag at udgøre en barriere for en tiltrængt omdannelse af ejendommen.

Kommuneplantillægget følges af lokalplan 1-2-106, der giver mulighed for at nedrive "Katedralen". Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg som sikrer den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen.

Miljøvurdering

Alle lokalplaner og kommuneplantillæg er omfattet af "Lov om miljøvurdering af planer og programmer". Loven opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering (i form af en miljørapport).

Nærværende kommuneplantillæg vedrører ændringer for et mindre område på lokalt plan, og på baggrund af den udarbejdede screening må planen alene antages at få væsentlig indvirkning på miljøet for så vidt angår bevaringsværdige bygninger og kulturhistoriske værdier. Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering med dette fokus.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 1-2-106, erhverv og boliger, Lindholm Brygge, Nørresundby Midtby. Miljøvurderingen fremgår af lokalplanens redegørelse.

23-01-2012
Andre planer