Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg 1.028 for karréen vest for Nordkraft (Østerbro 7)

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen, det aktuelle projekt for byggeri og den igangværende lokalplanlægning for karreen afgrænset af Kjellerups Torv, Nyhavnsgade, Løkkegade og Østerbro. Karéen ligger i området 1.1.D3 Kjellerupsgade m.fl.

Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocenten bestemmer, hvor stort et hus må være i forhold til den grund, det bygges på. Bebyggelsesprocenter, der er fastsat i kommuneplanen, skal medtages i lokalplaner.

Byudvikling i omdannelsesområder går ofte på tværs af matrikel og ejendomsskel. Derfor er byggelsesprocenter som regel ikke et optimalt reguleringsværktøj i disse områder. Her er helhedsplaner et bedre værktøj til at definere omfang og placering af byggerier - f.eks. ved udlæg af byggefelter med fastsætte højder m.m. Helhedsplanernes intentioner fastlægges ofte mere konkret gennem lokalplanlægningen.

Fremadrettet vurderer kommunen, at områdets udvikling bedre reguleres gennem lokalplanlægning.

Tillægget sletter derfor faktiske byggemuligheder for følgende ejendomme:

Ejendom

Max. bebyggelsesprocent
jf. gældende kommuneplan

Forslået ændres til

Østerbro 7 110 ingen
Kjellerupsgade 2 A og Østerbro 9 180 ingen
Løkkegade 3 250 ingen
Lykkegade 5 155 ingen
Lykkegade 7 220 ingen
 
Faktiske -byggemuligheder
Ejendomme hvor den maksimale bebyggelsesprocent slettes.

 

Overordnede _veje -med -beskyttelseshensyn
Overordnede veje med beskyttelseszone

Nyhavnsgade er en overordnet vej med beskyttelseszone jf. retningslinje 2.1.4

Formålet med retningslinjen er at fastholde en klar afgrænsning mellem land og by samt at værne om landskabelige værdier. Det er ikke ønsket, at forhindre almindelig udvidelse af byer, der er udviklet omkring eller tæt på de overordnede veje eller de »bymæssige ringveje«, hvis dette i øvrigt opfylder kravene til en tæt og sammenhængende bystruktur (jf. retningslinje 2.1.4).

Nyhavnsgade ligger i byzone og løber gennem allerede ramme- og lokalplanlagte områder, hvorpå der er påtænkt byudvikling på begge sider af vejen. Vejene vurderes derfor at være undtaget for beskyttelseszonen på 150 m.

 

Klima (4)
Høj risiko for oversvømmelse (røde områder).

Store dele af kommuneplanrammen 1.1.R6 Nyhavnsgade m.m. ligger i områder med høj risiko for oversvømmelse.

Jf. retningslinie 2.1.6 skal lokalplaner i områder med med høj risiko (5% eller mere i 2050) for oversvømmelse (rød markering på kort) redegøre for klimatilpasningstiltag.

 

Risikovirksomhed2
Indenfor en radius på 500 m fra en risikovirksomhed

Kommuneplanrammen ligger indenfor den generelle planlægningsafstand på 500 meter fra en risikovirksomhed.

Jf. retningslinje 4.1.7 Risikovirksomheder kan der indenfor planlægningszonen planlægges for boliger, erhverv mv., såfremt det ved en vurdering af risikoforholdene kan godtgøres, at den samfundsmæssige risiko og/eller risikoen for individer, ligger inden for risikomyndighedernes acceptkriterium.

Retningslinjen omfatter virksomheder, hvor der kan forekomme farlige stoffer i sådanne mængder, at de udgør en risiko for omgivelserne, hvis der opstår et større uheld. Mængderne er bestemt i risikobekendtgørelsen.

Høring af risikomyndigheder

Øst for Karolinelundsvej ligger Tulip Food Company, som er en risikovirksomhed, i kolonne II i henhold til dansk særregel om ammoniakoplag på mindst 5 tons indenfor 200 m af risikofølsom bebyggelse, i henhold til risikobekendtgørelsen.

Kommuner skal, jf. § 3, stk. 1 i Bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder, ved tilvejebringelse eller ændring af planer for arealer, der ligger tættere på risikovirksomheder end 500 meter, foretage en høring af risikomyndighederne.

Planmyndigheden har i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillæg 1.036 og lokalplan 1-4-110 hørt følgende risikomyndigheder:

  • Aalborg Kommune, IndustriMiljø, som er miljømyndighed og koordinerende risikomyndighed for virksomheden Tulip Food Company Aalborg
  • Nordjyllands Politi, Operativ Plan & Sikkerhed,
  • Nordjyllands Beredskab

Høringssvar fra IndustriMiljø:

Indenfor 500 m men udenfor 380 m

For Tulip Food Company Aalborg er der fastlagt en maksimal konsekvensafstand på 380 m på baggrund af dét worst case scenarie, der giver den største afstand til en ammoniakkoncentration baseret på AEGL3-værdien. (AEGL = Acute Exposure Guideline Levels).

AEGL3 er den luftbårne koncentration over hvilken, det forventes, at den generelle offentlighed inklusive sårbare personer vil kunne opleve livstruende sundhedspåvirkninger eller død ved et worst case uheldsscenarie for udslip af ammoniak.

Uden for den maksimale konsekvensafstand er der ikke risiko for dødsfald, men der kan stadigvæk forekomme gener af ammoniakdampe ved et større udslip. Sandsynligheden for gener som følge af ammoniakudslip er dog så lille uden for den maksimale konsekvensafstand på 380 m, at det ikke medfører begrænsninger ved planlægning og etablering af nye eller ændrede aktiviteter i det blandede bolig- og erhvervsområde, karreen mellem Løkkegade og Kjellerups Torv jf. lokalplanforslag 1-4-116.

Indenfor 380 m

Ved ændringer inden for den maksimale konsekvensafstand på 380 m fra Tulip Food Company Aalborg skal bidraget til samfundsrisikoen i forbindelse med ændringer i plangrundlaget eller ændringer i arealanvendelsen vurderes.

IndustriMiljø har haft sagen til udtalelse hos Rambøll, som har vurderet de planlagte aktiviteter i forhold til samfundsrisikoberegning af 10. april 2015, som blev udført ved lokalplan for Karolinelund.

 

Høringssvar fra Nordjyllands Politi, Operativ Plan & Sikkerhed

Nordjyllands Politi har umiddelbart ikke bemærkninger i øjeblikket og vil gerne afvente bemærkninger fra Nordjyllands Beredskab, idet vi normalt følger deres bemærkninger.

 

Høringssvar fra Nordjyllands Beredskab

Der savnes en beskrivelse, af hvordan planforslaget påvirker den samfundsrisiko-beregning, der ligger til grund for accept af sikkerhedsdokumentationen for Tulip.

Det kan ikke anbefales at personbelastningen, inden for maksimale konsekvensafstand øges, da denne er beregnet som AEGL 3 (Acute Exposure Guideline Levels), der fortæller, at her omkommer personer, hvis de eksponeres for en given mængde Ammoniak, i et given tidsrum. Medmindre en beregning dokumenterer, at de planlagte nye aktiviteter i planforslaget, ikke påvirker den eksisterende samfundsrisiko-beregning i negativ retning, dvs. med flere dødsfald som konsekvens.

Rambøll udtaler følgende:

Da det aktuelle lokalplansområde ligger uden for risikoniveauet på 10-9 dødsfald pr. år, er det jf. rapporten ”1100015165-520-001-2 Beregning af samfundsmæssig risiko fase 2” fra april 2015 muligt, uden at skulle gøre eventuelle ekstraordinære tiltag, at placere en aktivitet i en størrelsesorden på 100 personer og med en eksponering på 40 timer per uge i 46 uger om året.

For de testede 100 personer svarer en eksponering på 40 timer per uge i 46 uger om året til ca. 21 % af året.

Der kan etableres boliger med maksimalt 100 personer i alt på en gang jf. notat "Lokalplan 1-1-116 - Høring af risikomyndigheder ved planlægning inden for sikkerhedsafstanden fra Tulip."

For boligområder, er der estimeret en årlig udendørs eksponering på 5 timer per døgn hele året for 5 % af antallet beboere. Dette vil med 100 personer svare til 5 samtidige udendørs eksponerede personer med en eksponering på 20,8 %. Det er altså meget færre personer med nogenlunde samme eksponering ift. til rapporten med samfundsrisiko.

Det vurderes derfor, at boligerne ikke vil give problemer i forhold til samfundsrisikoen. Men boligerne bør nok tages med i genberegningen af samfundsrisikoen, da mange små bidrag på et tidspunkt vil kunne have betydning for den samlede samfundsrisiko.

Samlet vurdering fra den koordinerende risikomyndighed
På baggrund af ovenstående analyse foretaget af Rambøll vurderer IndustriMiljø, at bidraget til samfundsrisikoen fra de planlagte aktiviteter er så lille, at de kan etableres uden, at samfundsrisikoen i området rundt om Tulip Food Company Aalborg øges i væsentlig grad. Dette vil blive dokumenteret i en genberegning af den samlede samfundsrisiko omkring Tulip, som udføres i januar 2017.

Inddragelse af høringssvar i planerne for området vest for Nordkraft
På baggrund af de indkomne høringssvar fra risikomyndighederne vurderes der ikke at være væsentlig forøget samfundsmæssig risiko forbundet med realiseringen af de nye planer for området vest for Nordkraft. 

 

Kystzonen
Gældende kystnærhedszoner

Området ligger i kystnærhedszonen.

Jf. kommuneplanens jf. retningslinie 11.4.2 ligger området i planlagte arealer til byudvikling. De enkelte arealer herindenfor kan udnyttes i overensstemmelse med den planlagte anvendelse.

De ændringer, der kan foretages i området, vil ikke væsentligt påvirke skylinen, idet der allerede i dag er høje bebyggelser både øst, vest og syd for arealet.

 

Visualisering _1_1_116
Visualisering fra fjorden 

Nye boliger
Planen vil muliggøre opførelse af i alt ca. 75 nye boliger. Kommunens opdaterede rummelighedsregnskab for nye boliger kan ses på kommuneplanens bilag M.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

23-01-2017
Planforslag