Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 1.048 for et område ved Fyensgade

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Byggemuligheder

Tillægget ændrer byggemulighederne i rammeområde 1.4.O1 Fyensgade Centret m.m. Der lægges op til, at rammeområdet opdeles i 2 zoner, for at hæve byggemulighederne i zone 2, som muliggør en fortætning på hjørnet mellem Fyensgade og Bonnesensgade. 

Byggemuligheder Nuværende jf. gældende kommuneplan Forslag zone 1 Forslag zone 2
Bebyggelsesprocent Max 60 Max 60 Max 185
Etager Max 2 ½ Max 2 ½ Max 5
Højde Max 12 m Max 12 m Max 22 m

Anvendelse

Tillægget tilføjer etageboliger til rammeanvendelsen. Således vil rammen kunne have boliger, som tæt-lav og etage i form af plejebolig el. lign. 

Arkitektur

Ny bebyggelse skal udformes i et forhold, der skaber en skalamæssig overgang til eksisterende bebyggelser i området. Bebyggelsen skal opføres som en samlet bebyggelse og videreføre Ø-gadekvarterets karakteristiske karréstruktur.  

Planforslagets baggrund

Aalborg Kommune har iværksat et planlægningsarbejde med udarbejdelse af en ny lokalplan for nye plejeboliger på Bonnesensgade.

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplan og de fremtidige ønsker til udviklingen i området. 

Ændringen sker, i det der ønskes at give mulighed for en yderligere fortætning af hjørnet mellem Fyensgade og Bonnesensgade, som harmonerer med den bebyggelsestæthed man finder i karréstrukturerne i Ø-gadekvarteret.

Ved at udvide byggemulighederne på hjørnet af Fyensgade og langs Bonnesensgade kan der opnås en harmoni mellem de eksisterende karrébebyggelser langs Fyensgade. 

 

Overordnede bindinger

Natura 2000-områder
Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.
Nærmeste Natura 2000-område er nr. 15, Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal, der er beliggende 6 km nordvest for lokalplanområdet. Alene pga. afstanden vurderes det at planlægningen af nedrivning og opførsel af ny bebyggelse indenfor lokalplanområdet hverken i sig selv eller sammen med andre planer og programmer har en indvirkning på Natura 2000-området.


Bilag IV-arter
Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til at sikre en streng beskyttelsesordning for en række dyr og planter overalt i landet. De arter, der er omfattet af beskyttelsesordningen, fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Lokalplanen ligger inden for udbredelsesområdet for en række arter, opført på Habitatdirektivets bilag IV. Bebyggelsen der nedrives eller ombygges/tilbygges ved realisering af planen, vurderes dog ikke at være egnet som yngle- og rasteområde for flagermus. Det vurderes derfor, at arealet ikke opfylder betingelserne som yngle- eller rasteområde for arter på Habitatdirektivets bilag IV.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 1-4-112.

25-02-2019